Skriv ut

Grundläggningsdjup - grunder

Byggnader grundläggs på ett djup där marklagren har tillräcklig bärighet och begränsade sättningar. Där ska inte heller finnas risk för tjällyftning. Last från en byggnad överförs till undergrunden med olika utformade fundament. Grundsulor fördelar trycket från en grundmur till undergrunden. De ska ha tillräcklig bredd så trycket fördelas och markens bärighet inte överskrids. Sättningarna blir därmed begränsade. 

Sulor och plintar utförs numera oftast av armerad betong.

Pålar kan användas för att överföra lasten från huset till djupare marklager om bärigheten hos marken är för låg eller om sättningarna kan beräknas bli för stora. Pålar kan nå till djupare liggande marklager, svävpålar, eller till fast botten, stödpålar. Pålar är numera oftast av betong eller stål men är i äldre bebyggelse av trä. Har pålar av trä använts kan en eventuell grundvattensänkning resultera i att pålarna ruttnar.

Vattenledningar till byggnader bör i regel läggas djupare än byggnaden för att de inte ska frysa. Grundläggningsdjupet med hänsyn till bärighet och sättningar bestäms genom geotekniska bedömningar, medan djupet med hänsyn till tjällyftning bestäms av markens egenskaper, klimat och värmetillförsel från byggnaden.

Tjällyftning

Tjällyftning kan undvikas om byggnaden grundläggs så djupt att tjälfarliga marklager under byggnadens grundläggningsdjup inte kan frysa. Tjäldjupet (tjälfri nivå) i tjälfarlig jord varierar från 1,1 m i Skåne till 2,5 m i övre Norrland. Tjällyftning är aktuell i första hand vid siltjordar och morän. Tjäldjupet reduceras lokalt om marken tillförs värme, till exempel från byggnader och ledningar. Tjälen kan också hindras att tränga ned genom värmeisolering, till exempel mineralull, cellplast, lättklinker eller torv. Sådana åtgärder är särskilt aktuella vid grundläggning av byggnadsdelar utanför fasadliv, till exempel trappor, stolpar för skärmtak eller stödmurar.

För byggnader som kontinuerligt avger värme till marken kan grundläggningsdjupet reduceras. Reduktionen varierar med typen av grundkonstruktion. Minsta grundläggningsdjup bestäms av en reduktionsfaktor multiplicerad med aktuellt tjäldjup. Se exempel med reduktionsfaktor för grundläggningsdjup och uteluftsventilerad krypgrund nedan. 

Tjäldjupskarta

Bild 1. Tjäldjupskarta som anger tjäldjup (m) i tjälfarlig, ej snötäckt mark.

Källargrund

Tjälen tränger inte ner lika djupt kring en uppvärmd källare som i öppen mark. Grundläggningsdjupet kan därför reduceras. I speciella fall, där stor noggrannhet behövs, kan grundläggningdjupet beräknas med datorstöd. För en källargrund med oisolerad golvkonstruktion på mark kan två olika reduktionsfaktorer tillämpas:

Inneluftsventilerad krypgrund

Vid inneluftsventilerade krypgrunder kan grundläggningsdjupet sättas till 0,35 m, förutsatt att:  

Uteluftsventilerad krypgrund

Grundläggningsdjupet kan reduceras beroende på hur effektiv värmeisolering bottenbjälklaget över kryprummet har. Riktvärden finns i tabellen. Noggrannare beräkning kan utföras med hjälp av datorprogram.

För uteluftsventilerade krypgrunder kan reduktionsfaktorn enligt tabellen tillämpas förutsatt att bland annat:

 

Reduktionsfaktor för grundläggningsdjup, uteluftsventilerad krypgrund

Temp.zon
enl. karta*

U-värde hos bjälklaget (W/m2K)

Reduktionsfaktor:
Vid fasad på större avstånd än 1 m från hörnet vid utåtgående hörn

Reduktionsfaktor:
Vid utåtgående hörn intill 1 m från hörnet

Lång byggnad**

Kort byggnad

 Zon I

0,5

0,3

0,4

0,4

0,25

0,5

0,6

0,6

0,125

0,7

0,8

0,8Zon II

0,5

0,2

0,3

0,3

0,25

0,4

0,6

0,5

0,125

0,6

0,7

0,7

* Se Tjäldjupskartan

** Med lång byggnad avses här en byggnad vars längd är > 3 gånger dess bredd.

Källa: Boverkets Värmeisolering

Tabell 1. Reduktionsfaktor för grundläggningsdjup, uteluftsventilerad krypgrund.

Platta på mark

Grundläggningsdjupet kan här sättas till 0,35 m om ett visst antal förutsättningar är uppfyllda:


Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda, eller om större noggrannhet önskas, kan erforderligt grundläggningsdjup beräknas med datorprogram.

TräGuiden är en tjänst från Svenskt Trä | www.svenskttra.se | traguiden@svenskttra.se | Tel: 08-762 72 60 Skriv ut