Fire resistance of timber joists and load bearing wall frames

Rapportnummer Trätek I 9412071

Syftet med undersökningarna beskrivna i denna rapport var att utveckla en enkel beräkningsmodell som kan tillämpas vid dimensionering av typiska bärande träregelkonstruktioner. Två olika fall med ensidig standardbrandbelastning betraktades: Bärande väggar och bjälklag som bildar omslutningen av en brandcell.

De experimentella undersökningarna i detta forskningsprojekt var uppdelade i två delar. I den första delen som utgör merparten av undersökningarna provades träreglar med en ren böjbelastning i en småskaleugn (modellugn). I undersökningens andra del genomfördes några fullskaleförsök med belastade väggar med syftet att ta reda på om resultaten erhållna vid försöken i liten skala skulle kunna användas till att beskriva väggarnas egenskaper i full skala.

Provkropparna vid småskaleprovningen var sammansatta av träregeln och omgivande material (stenullsisolering och gipsskivor). Den mekaniska belastningen påfördes så att träregelns brandexponerade sida antingen var tryckt eller dragen. Träreglarnas dimensioner var 45 mm x 95 mm, 45 mm x 145 mm respektive 45 mm x 195 mm. Det flesta av brandproven genomfördes med oskyddad kantsida. Flatsidorna skyddades av stenull. Lastnivån av den mekaniska belastningen definierades i förhållande till den skattade bärförmågan vid normal temperatur. Genom att välja lastnivåer mellan 10 och ca 80 % bestämdes samband mellan lastnivå och tid till brott. Reduktionstalet for elasticitetsmoduln och neutrala lagrets läge bestämdes som funktion av tiden. Försöken visar att spänningstillståndet påverkar resultaten.

Formen av träreglarnas resttvärsnitt registrerades med hjälp av en digitaliseringsutrustning. Temperaturen mättes i reglarna i flera punkter. Inbränningsdjupet uppmättes och det visas att det kan beskrivas som läget av 300-gradersisotermen. Försöken visar att inbränningsdjupet inte påverkas av spänningstillståndet med avseende på tryck eller dragning.

Resultaten från provserier med variabel mekanisk belastning visar att belastningshastigheten på brottlasten är liten och att den skulle kunna försummas om detta förfarandesätt inkluderades i en standard for brandprovnings for bärande träkonstruktioner.

Gipsskivornas bidrag till brandmotståndet studerades genom jämförelse av provkroppars egenskaper utan och med brandskyddande beklädnad. Det visas att den brandskyddseffekten är tidsberoende.

Tre fullskaleprov med bärande väggar genomfördes for att verifiera resultaten erhållna vid småskaleprovningen. Resultaten visar att de överensstämmer väl avseende inbränningsdjupet och temperaturen i träreglarna.

En empirisk beräkningsmodell utvecklades som beskriver träreglarnas mekaniska egenskaper. Modellen inkluderar dels en fiktiv inbränningshastighet for bestämning av ett effektivt rektangulärt resttvärsnitt, dels uttryck för beräkning av hållfasthets- och styvhetsreduktionen på grund av brandpåverkan. En enkel model presenteras för beräkningen av bärfbrmågan av axialkraftbelastade väggreglar.

  • König, J.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 1994

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan