Fire Risk Index Method - Multistorey Apartment Buildings.

FRIM-MAB. Version 1.2

Rapportnummer Trätek I 0009025

En ny indexmetod för brandrisker i bostadshus i tlera våningar har tagits fram.

Indexmetoden bygger på att strukturen för brandsäkerheten i en byggnad kan ordnas i ett antal nivåer. Överst ligger den policy som gäller, sedan specificeras målen, på nästa nivå strategierna och sist ett stort antal parametrar. Parametrarna delas in i underparametrar som är kvantifierbara, organiseras i beslutstabeller och ges ett mätbart betyg. När indexmetodens struktur är fastställd ges målen, strategierna och parametrarna vikter.

Indexmetodens struktur och de vikter som tilldelas målen, strategierna och parametrarna har bestämts genom s k Delphi-metod, en välprövad metod för att strukturera en expertgrupps åsikter. Fem experter deltog (med bakgrund i dimensionering, provning, brandförsvar, försäkring och forskning) från varje nordiskt land (Danmark, Finland, Norge och Sverige) dvs totalt 20 experter.

Genom matrismultiplikation av betygen och vikterna fås ett relativt mått på vikten av varje parameter. Summan av de viktade betygen ger ett enda indexvärde för det aktuella byggobjektet. Detta värde kan sedan jämföras med ett indexvärde för andra byggnader eller användas för att jämföra olika brandskyddsåtgärder. Förutsättningen är givetvis att byggnormens grundkrav är uppfyllda.

För att utvärdera den framtagna indexmetoden utfördes samtidigt en kvantitativ riskanalys (QRA) av fyra flervåningshus i trästomme, nyligen uppförda i de nordiska länderna. Både indexmetoden och den kvantitativa riskanalysen användes för att rangordna byggnaderna vad gäller brandsäkerhet. Jämförelsen visar ett relativt samstämmigt resultat med tanke på att metoderna är väldigt olika.

Indexmetoden kan användas direkt för alla bostadshus i flera våningar, utvärderingen kräver cirka en dags arbete samt att utvärderaren är ingenjör eller har en bakgrund inom brandområdet. En kvantitativ riskanalys kräver å andra sidan att varje byggnad individuellt studeras och att ett flertal antaganden görs i varje fall för sig, om t.ex. byggnaden, de boende och brandkårens agerande. En sådan analys kräver i storleksordningen en till två veckors arbete och utvärderaren måste vara specialist inom området brandteknik och riskvärdering.

Detta dokument innehåller de beslutstabeller som resulterar i ett s k riskindex för brandriskernai ett flervånings bostadshus. Dokumentet ger en översiktlig beskrivning av indexmetoden, beskriver kortfattat metodens bakgrund, ger en kort beskrivning av arbetsgången och diskuterar de kommentarer som användare hittills har gett.

En svensk kortversion av Indexmetoden finns utgiven som Trätek Kontenta 0009024.

  • Karlsson, B.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 2000

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan