One-dimensional charring of timber exposed to standard and parametric fires in initially unprotected and postprotection situations

Rapportnummer Trätek I 9908029

I denna rapport behandlas inbränning i trä (gran) där de termiska förhållandena motsvarar dem som existerar vid endimensionell värmetransport in i en halvrymd av trä eller en mycket tjock träplatta. Försöken genomfördes i en modellugn. Träet exponerades för brandpåverkan motsvarande standardbrandkurvan enligt ISO 834 eller parametriska brandkurvor som representerar olika naturliga brandförlopp. Avseende standardbrandpåverkan jämfördes inbränningen hos trä som varit oskyddat från början med inbränningen hos trä som varit skyddat under en viss period i början av brandexponeringen.

I den första försöksserien bestående av fyra försök var träet oskyddat från början medan det i den andra serien var skyddat under den initiala fasen tills temperaturen på träets yta nådde 300°C då trä börjar förkolna. Den andra serien bestod av fem försök där träet skyddades av spån- eller gipsskivor under den initiala perioden som varade mellan 24 och 70 minuter. När gipsskivor användes släpptes de så fort inbränningen i träet börjat. Hos från början oskyddat trä ökar inbränningsdjupet tämligen linjärt med tiden medan sambandet är påtagligt olinjär i efterskyddsfasen där inbränningshastigheten generellt är större än hos från början oskyddat trä.

De sex försöken i den tredje serien genomfördes med parametriska brandkurvor. Resultaten bekräftar uttrycken för inbränningsdjup enligt branddelen av Eurokod 5 som är baserade på Hadvigs och senare Bolonius Olesens arbeten.

Resultaten från försöken med standardbrandbelastning användes för att bestämma värmeledningen och den specifika värmekapaciteten hos trä genom att kalibrera dem med avseende på den uppmätta inbränningen med hjälp av dataprogrammet TEMPCALC för beräkning av värmetransport. Även om man använde fysikaliskt korrekta termiska egenskaper vid beräkningarna så skulle resultaten ofta bli inkorrekta eftersom beräkningsmodellen varken beaktar masstransport eller materialets strukturförändringar, t. ex. kolskiktets krackelering. Det kunde visas att reaktionsvärmen vid pyrolysen är försumbar. De erhållna termiska egenskaperna jämfördes med data från andra källor som uppvisar betydande spridning. En av slutsatserna är att användningen av termiska egenskaper från litteraturen kan leda till onödigt konservativa eller osäkra resultat om de används vid brandtekniska beräkningar utan kalibrering med avseende på försöksresultat

Beräkningar med termiska egenskaper som kalibrerats med avseende på standardbrand överskattar den initiala inbränningshastigheten när temperaturstegringen är större än vid standardbrand (d. v. s. när öppningsfaktorn är större än 0,04 m1/2) medan de underskattar inbränningshastigheten när gastemperaturen avtar under avsvalningsfasen. Därför bör träets inbränning vid naturligt brandförlopp studeras ytterligare.

  • König, J., Walleij
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 1999

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan