Evaluation of three in-line wood moisture content meters

Visionen om trä som ett ingenjörsmaterial och ett självklart förstahandsval vid byggnationer, konstruktioner och möbelproduktion ställer höga krav på mätutrustning som kan definiera och fastställa kvalitén på brädor och plank. Fuktkvoten i trä är en kvalitéfaktor som alltför ofta är bristfälligt beskriven vid leverans av sågade varor, men likväl är mycket viktig vid vidareförädling.

Detta examensarbete är en del av ett större projekt vars mål är att finna eller utveckla mätutrustning som kan bestämma fuktkvoter mellan 7 till 18 % MC med säkerheten ± 1 % MC med ett 90 % konfidensintervall. Inom ramen för examensarbetet testades tre fuktkvotsmätare för inline bruk. Mätarna skiljde sig sinsemellan med avseende på mätprincip.

Ett provmaterial med fem vedklasser i två fuktkvotsklasser togs fram. Varje klass bestod av cirka tjugo bitar. Syftet med vedklasserna var att påvisa skillnader i hur de olika mätarna hanterade olika typer av ved.

Två av utrustningarna testades i industrin medan den tredje testades i labb-miljö. Mätarna kalibrerades med samma material i intervallet 8-17,5 % MC. Provmaterialet matades sedan igenom och mätvärdena loggades.

Resultaten analyserades med återkoppling till den mätprincip mätutrustningen använde sig av (i de fall då mätprincipen var känd). Resultaten påvisar skillnader mellan metoderna. Den största skillnaden är att den mätutrustning som använder sig av kapacitansmetod visar ett för högt värde på fuktkvoten då densiteten ökar men med bibehållen referensfuktkvot. Detta innebär att om två plankor med samma fuktkvot men med olika densitet skulle mätas med en kapacitansmätare, får plankan med hög densitet ett högre fuktkvotsvärde då denna innehåller mest vatten. Detta beror på att vattnet är det som påverkar träets kapacitans mest.

Vidare visade det sig att mätaren med kortast våglängd (mikrovågor) visade för höga värden i och runt kvistar. Vad detta beror på är oklart, men en möjlig förklaring kan vara att diffraktion uppstår runt kvisten då denna har högre densitet än ren ved.

Överlag visade fuktkvotsmätarna en bra mätnoggrannhet. 

  • Martin Nilsson
  • Luleå University of Technology, Department of Engineering Science and Mathematics
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan