Ökat flöde genom timmersorteringen vid Ala sågverk

Ala sågverk i Ljusne, Hälsingland, har ökat flödet genom sågen under de senaste åren. Nu har problemet dykt upp att timmersorteringen inte hinner sortera lika mycket som sågen sågar. Därför behövdes en noggrann analys av flödet och de problem som finns kring banan så att flödet kan öka även här.

Projektets mål har varit att hitta lösningar som kan minska stopptiderna samt öka flödet. Det faktiska målet är att öka flödet från ca 650 till 925 bedömda stockar per timme. För att uppnå detta mål sattes flera delmål upp: 

 • Flödesschema över timmerplanen
 • Kortstopp – orsaker och lösningar
 • Driftstopp – orsaker och lösningar
 • Övriga förändringar som förenklar/förbättrar hanteringen av timmer och arbetssätt

 Projektet genomfördes med syftet att effektivisera flödet genom timmersorteringen vid Ala Sågverk. För att uppnå detta har en noggrann granskning av sorteringsbanan samt timmerhanteringen på hela planen gjorts, då timmersorteringen är helt beroende av att få timmer till påläggningsbordet och att bli av med timmer från sorteringsfacken för att kunna köra på full fart.

För att förstå flödet på timmersorteringen gjordes en noggrann undersökning av flödet och de olika delar som spelar in här. De olika aktörernas arbetsuppgifter kartlades och stopporsaker längs banan undersöktes. För att hitta bakomliggande orsaker till de olika symtom som fanns längs banan har intervjuer genomförts med representanter från alla berörda grupper.

Projektet har tagit fram förslag på förändringar av banan, arbetssätt samt av hanteringen av timmer som leder till färre stopp och en effektivare användning av de truckar och andra resurser som finns.

Alas timmersortering är lite av ett specialfall eftersom banan sköts av tre olika organisationer; VirkesMätarFöreningen, Kalmar Industries (truckar och truckförare) och Stora Enso (ägare och underhåll). Under arbetets gång visade det sig att den bakomliggande orsaken till många av problemen var att de olika grupperna såg på arbetet från sitt eget perspektiv, vilket ledde till motsättningar mellan grupperna. För att motverka dessa problem togs förslag för ett gemensamt forum fram. För att främja samarbetet och hitta lösningar på de tekniska problem som finns längs banan bör gemensamma möten hållas kontinuerligt med representanter från alla berörda grupper. En annan svaghet som finns på timmersorteringen är att det inte finns någon kunskapsbank för problemlösning. Detta leder till onödigt långa stopp längs banan och även till stopp som skulle kunna undvikas om erfarenheter utbyttes i högre grad. För att lösa detta föreslås erfarenhetsutbyte mellan skiftlagen och även en virtuell kunskapsbank där fel rapporteras med orsak, lösning och ett förslag på förebyggande arbete. 

Rent tekniskt ställer strul i sorteringsfacken till långa stopp längs banan. För att minska dessa krävs ett kontinuerligt arbete med att flytta strulande sorter längs banan och noggrannare undersökningar av vad som påverkar stockarnas fall.

Målet på 925 bedömda stockar per timme nåddes inte under projektets gång. Dock så ökades flödet med 23% under tiden arbetet pågick. Denna ökning beror till viss del på tekniska förändringar av banan och till viss del av en förbättrad stämning och motivation hos alla berörda. Att målet inte nåddes beror till stor del på alla de motsättningar som finns och problem med förståelse de olika grupperna emellan vilket leder till svårigheter att hitta lösningar som fungerar för alla. Dessutom tar alla förändringar som genomförs lång tid att förankra under motsättningar, även om alla vill se en förbättring så är vägen att nå dit svår.

För att ytterligare förbättringar ska kunna ske och så att arbetsmiljön och arbetstakten inte försämras för operatörerna måste mer åtgärder sättas in. Det är fullt möjligt att i framtiden nå det tidigare uppsatta målet utan kollektivmätning med de åtgärder som föreslås i detta projekt, men eftersom det brådskar med att få upp takten är kollektivmätning en bra lösning. Till stor del handlar det om att få all befintlig utrustning och alla system att fungera optimalt och utbilda all berörd personal så att färre och kortare stopp uppstår. 

Att-göra-lista (förenklad version)

 1. Anordna gemensamma möten och erfarenhetsutbyte
 2. Följ upp fel och skapa en virtuell kunskapsbank
 3. Ordna upp problem med befintliga system
 4. Effektivisera och förbättra mätarnas arbetsplats
 5. Standardisera arbetet (inklusive felanmälan, rutiner kring förbättringsförslag, feedback, stoppuppföljning) 

Projektet genomfördes som ett examensarbete för civilingenjörsexamen i träteknik vid Luleå Tekniska universitets Institution i Skellefteå. 

 • Johanna Brehmer
 • Luleå tekniska universitet, Institutionen för LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknologi
 • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan