Utvärdering av övergång från manuell till automatisk barkbedömning med 3D-mätram

Den automatiska metoden att bedöma bark på sågtimmer har visat goda resultat och verkar mycket lovande för kontinuerlig drift. Ett problem som dock bör ses över före kontinuerlig drifttagning är att den automatiska mätmetoden är känslig för smuts och damm på glasen som skyddar lasern och kameran i ramens mätenheter. Den automatiska metoden bygger på att intensiteten och spridningen av laserljuset från ytan tolkas för att avgöra om mätningen skett på bark eller ved. När glasen blir smutsiga tolkas mer och mer av stockens mantelyta som bark. Det betyder i sin tur att det automatiskt framräknade underbarksmåttet på stocken förändras med graden av smuts på glasen. Den automatiska metoden har ett krav att det ska finnas ett totalt barkavskav på minst 5 % för att beräkningarna ska kunna utföras. Om detta krav inte uppfylls tas underbarksmåttet fram via en förvald defaultbarkfunktion. Gran verkar vara känsligare för smuts än tall vilket lett till att ca var tredje granstock i analyserna fått sitt underbarksmått via den förvalda barkfunktionen. Detta eftersom kravet på 5 % barkavskav enligt mätramen inte varit uppfyllt. Som lösning på detta problem rekommenderas att någon form av kontinuerlig rengörning installeras för mätramens mätenheter. Efter installation bör tröskel- och beräkningsvärden för barkmätningen ses över samt att en ny utvärdering genomförs för att säkerställa att resultaten från mätningen stämmer överens mot verkligheten och är repeterbara vid olika tidpunkter.

Resultaten visar inte tydligt på att någon metod i dagsläget mäter mer sanningsenligt än den andra. Den slutsatsen är dragen utifrån dels kontrollstocksrapporter och dels en stor testsågning som utfördes i juni där varje stocks individmärkts och mätdata samlades in i hela kedjan från mätstation till råsortering. Skulle man idag, trots problemet med smuts, välja att använda det automatiskt framräknade måttet vid timmersortering behöver inga justeringar av klassgränserna göras för tall. För gran bör däremot klassgränserna justeras upp 3 mm samt att barkfunktionernas konstanter ändras så att det manuella diametermåttet i medeltal ökar med 3 mm. Det klokaste vore dock i dagsläget att åtgärda smutsproblemet före man gör en övergång till stocksortering med det automatiska underbarksmåttet.

Med den stora mängden data som samlades in från testsågningen i juni har olika utvärderingar i såglinjen kunnat utföras. I resultaten hittades bland annat en felaktighet mellan kantverkets optimeringstabeller och råsorterings längdgränser. Optimeringstabellerna i kantverket tillät längder ner till 2400 mm medan kortaste längden efter avkap som råsorteringen släppte igenom var 3000 mm. För att slippa onödig vrakning av brädor ställdes därför den minsta nettolängden i kantverkets tabeller upp till 3000 mm. Grova överslagsberäkningar visar att besparingen på grund av denna lilla justering skulle kunna hamna i omnejden av 100 000 kr/år. Resultaten visade även att optimeringsunderlaget för sönderdelningssimuleringen behöver en uppdatering. Detta för att invrdningsvinkeln före stocksågen ska kunna optimeras mot aktuell information. 

  • Jens Flodin
  • Luleå tekniska universitet, Institutionen för LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknologi
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan