Industriellt träbyggande i samverkan

- En studie av det strategiska nätverket Bygg i Trä

Den svenska byggmarknaden karaktäriseras av en alltför låg uthållig bostadsproduktion och en för hög kostnadsnivå. Röster har höjts för att öka produktionen och sänka kostnaderna utan att upprepa misstagen från Miljonprogrammen på 1960-talet. Den svenska byggbranschen står med andra ord inför utmaningen att bygga fler bostäder som är flexibla och estetiska, till en lägre kostnad. Den trämekaniska industrin har funnit att det finns en möjlighet att möta marknadens efterfrågan. I rapporten Mer trä i byggandet – underlag för en nationell strategi (Ds 2004:1) har det framgått att det finns en potential i flervåningsbyggande i trä. Den forskning som genomförts inom området träbyggande har emellertid främst inriktats mot teknik. I rapporten finns ett intresse för nya affärskoncept; en av dessa koncept är strategiska nätverk. Det strategiska nätverket kan ses som ett verktyg där olika kompetenser i nätverket skapar den kunskapsmassa som behövs för att bli en intressant partner i byggbranschen.

I föreliggande uppsats studeras ett fall av en samverkansprocess i syfte att skapa ett industrialiserat träbyggsystem. Samverkansprocessen har studerats genom deltagande observation, intervjuer och dokument. Viktiga händelser, fenomen, mönster och faktorer för skapandeprocessen beskrivs och analyseras. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur ett strategiskt nätverk blir modell för introducerandet av ett träbyggsystem som är kostnadseffektivt, industrialiserat, flexibelt, funktionellt och estetiskt. Samverkansprocessen utvecklar nära relationer mellan företagen i det strategiska nätverket. Studien visar att understödjaren (en extern initiativtagare och finansiär) spelar en avgörande roll för utvecklingen i det strategiska nätverket. Ett annat resultat är att det blir svårt att skilja individen från företaget i en samverkansprocess. Ett tredje är att företaget måste ha den grad av kompetens så att det kan bidra till byggsystemet. Ett fjärde resultat är att för att utveckla ett industrialiserat träbyggande krävs ett helhetsgrepp om byggprocessen och byggsystemet. De empiriska resultaten indikerar att samverkansprocessen skapas och utvecklas i en inledande fas av visionärt slag för att sedan övergå i en fas av aktivitet, för att därefter förverkligas på marknaden. Skapande- och utvecklingsprocessen av det strategiska nätverket kan indelas i dimensioner och nivåer. Dimensionerna kan delas in i primära, substantiella och beteendeförutsättningar. Under dessa dimensioner presenteras de framträdande faktorerna för samverkansprocessen i nivåerna understödjar-, genomförande- och processnivå.

För framtida samverkansprojekt inom träbyggnadsområdet föreslås följande generella principer; (1) definiera problemet eller möjligheten, (2) analysera problemet eller möjligheten generellt och fördjupat (med inriktning på struktur och strategi), (3) skapa en operationell aktivitetsorganisation med en styrande grupp och arbetsgrupper, och utred tidigt vilken av arbetsgrupperna som är styrande över de andras utveckling, (4) engagera en extern ordförande och en extern projektledare, (5) skapa tidigt och upprätthåll goda relationer med understödjare och (6) arbeta tidigt för att en realisering ska kunna ske. 

  • Anders Bystedt
  • Luleå tekniska universitet, LTU Skellefteå, Avdelningen för träteknik
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan