Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande

– Åtgärder för ett samverkande innovationssystem

"Nationell och internationell konkurrenskraft i en hållbar samhällsutveckling".

Så lyder visionen år 2020 för innovationssystemet Trämanufaktur, med delsektorerna industriellt träbyggande, ROT-sektorn samt interiöra lösningar. Visionen understryker den roll som innovationssystemet kring trä och träprodukter har i en framtida hållbar samhällsutveckling, i första hand i Sverige, men även på en internationell arena.

Hållbarhetsperspektivet innehåller tre delar: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Alla behöver samverka för att nyttja naturresurserna på bästa sätt idag och imorgon. Träets roll i ett hållbarhetsperspektiv ses ofta enbart ur en ekologisk synvinkel, men det ekonomiska perspektivet lyfts alltmer fram. Det gäller särskilt tankar kring industriella processer med målet optimal resursanvändning. Träets egenskaper som ett starkt men lätt material innebär goda transportmöjligheter. Det har också god buffringsförmåga och estetiska förtecken som attraherar människor. Social hållbarhet innebär bland annat människors lika rätt, i vilken bostadsmiljön är en viktig faktor. Träprodukter, både synliga och strukturella, ger möjlighet till effektiva produktionslösningar och hållbar design i det befintliga och framtida bostadsbeståndet, vilket kan minska på utanförskap och ge hållbara bostadsmiljöer. Träprodukter kan därmed kopplas till hållbarhetsbegreppets tre delar: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Visionen och målbilden som är resultaten av framsynen utmålar en industri med förutsättning att öka sin omsättning från cirka 75 Mdr SEK idag, till omkring 90 Mdr SEK år 2020. Industriellt träbyggande bedöms etablera sig på bostadsmarknadens samtliga segment tack vare åtgärder som skapar kostnads- och produktionseffektivitet. Hus med trästommar ökar från knappa 50 % (varav 90 % utgörs av småhus och 10 % av flerbostadshus) till knappa 60 % (90 % småhus, 40 % flerbostadshus). Med ett årligt bostadsbehov om knappa 40 000 lägenheter ökar träbyggnadsindustrins leveranser till cirka 23 000 lägenheter per år och omsättning omkring 35 Mdr SEK.

Debatten kring energihushållning och klimatfrågan leder till utveckling av nya affärsmodeller inom ROT-sektorn. Kompetensnätverk utvecklas kring träbyggsystem, både för mindre renoveringsarbeten och för större påbyggnadsprojekt. Trämanufakturindustrin tar ledning i denna utveckling. En marknadspotential på minst 5 Mdr SEK har skapats inom ROT-arbeten vid periodens utgång, samt ytterligare 5 Mdr inom underhåll. Tack vare ROT-avdraget i början av perioden fortsätter GDS-marknaden att utvecklas positivt även för träprodukter. Den bedöms uppgå till 15 Mdr SEK år 2020.

Interiöra lösningar med bas i träprodukter kopplas samman med både nybyggande och renovering och utvecklar nya spännande systemlösningar utifrån funktionella behov. Inom den interiöra industrin skapar den inhemska möbelindustrin konkurrensfördelar via effektiva produktionsprocesser och produkter baserade på hållbarhetssynsätt. Möbelindustrins omsättning ökar till dryga 30 Mdr SEK.

För att nå de uppställda målen och den ekonomiska potentialen i visionen krävs åtgärder av samtliga aktörer i innovationssystemet. En utveckling från samsyn, via samverkan, till samhandling kommer att krävas inom flertalet föreslagna åtgärder för att nå uppställda mål på kort och lång sikt. Alla aktör har möjlighet att bidra. Vinsten av att vara aktiv är stor och påtaglig.

Åtgärdsförslagen är uppdelade i tre strategiområden: ”Affärsutveckling”, ”Industriella processer” och ”Hållbarhet”. Nedan presenteras målbild, målbeskrivning, konkreta åtgärdsförslag och ett förslag på potentiella aktörer som genomförare för respektive strategiområde och för varje delindustri (industriellt träbyggande, ROT och interiöra lösningar). Det är viktigt att inledningsvis skapa en grupp, bestående av företrädare för de olika delområdena, som tar ansvar för samordning av åtgärderna. Representanter från TMF, Skogsindustrierna och forskningsutförare bör ingå.

Åtgärdsförslagen är framtagna för att nå visionen och anpassade efter potentiella framtidsbilder. Dessa framtidsbilder arbetades fram under projektets gång och bygger på en bred omvärldsbeskrivning och efterföljande scenarioarbete. Omvärldsbeskrivning gav ett antal drivkrafter som vägdes samman till två påverkansfaktorer – ”Totala byggnadsinvesteringar” och ”Träets konkurrenskraft” – vilka gav fyra scenarier:

 • Sky is the limit
 • Trägen vinner
 • Historien igen
 • Allt är svart

Respektive scenario innehåller en framtidsbild för år 2020 samt en presentation om vägen från nuläge till framtidsläge.

Sky is the limit: Högkonjunkturscenario där byggandet tar fart och träbyggande ökar sina marknadsandelar. Anledningen är aktivitet i industriella processer, fokus på energioch hållbarhetsfrågor, standardiseringsarbete internationellt m.m. Resultatet blir en 40 %-ig andel trä i flerbostadsbyggandet och en fortsatt dominans för trä på småhusmarknaden.

Sky is the limit: Högkonjunkturscenario där byggandet tar fart och träbyggande ökar sina marknadsandelar. Anledningen är aktivitet i industriella processer, fokus på energioch hållbarhetsfrågor, standardiseringsarbete internationellt m.m. Resultatet blir en 40 %-ig andel trä i flerbostadsbyggandet och en fortsatt dominans för trä på småhusmarknaden.

Historien igen: Låg konkurrenskraft för trä, under det att en högkonjunktur råder. Byggandet kommer igång, men eftersom det inte finns utvecklade träbyggalternativ dominerar traditionella material. Däremot används trä mycket inom interiöra lösningar och svenska företag konkurrerar framgångsrikt med internationella producenter på den marknaden.

Allt är svart: Ett riktigt mörkt scenario med en fortsatt lågkonjunktur och minskad konkurrenskraft för trä. Trångboddhet, lägre levnadsstandard, statliga bygg- och forskningssatsningar på alternativa material till trä och ingen systemsyn som passar trämanufakturindustrin, är resultatet av denna utveckling.

I scenarierna framträder tydligt vikten av en aktiv industri och viljan till samhandling och förändring. Genom att samarbeta och samhandla skapar industrin möjligheter även i sämre ekonomiska tider. Aktivitet är i detta fall viktigare än ekonomiskt goda förutsättningar. Genom en större samverkan och samhandling inom innovationssystemet kommer innovationskraften att öka hos företag och organisationer. Förutsättningar finns därmed för att förändra befintligt beteenden inom exempelvis byggindustrin, och att utifrån nya förutsättningar ta en ledande position i framväxten av nya affärs- och produktkoncept.

Projektarbetet med att få fram en vision och en väl förankrad åtgärdskarta har bedrivits med hjälp av framsynsmetodik. Fyra workshops med tillfrågade representanter från industri, akademi och samhälle har genomförts i syfte att skapa en karta av alternativa åtgärder, beroende på olika framtida utfall. Varje workshop har innehållit diskussioner om drivkrafter på området Trämanufaktur, skapandet av alternativa scenarier, framtagande av en bred åtgärdskarta samt avslutningsvis en fördjupning inom vissa åtgärdsgrupper med mål att identifiera aktörer. Totalt har cirka 100 personer deltagit, representerande ett stort antal företag och organisationer med koppling till IS Trämanufaktur. Resultatet av arbetet är väl förankrat hos ledande organisationer inom Trämanufaktur, vilket borgar för ett snabbt genomförande av åtgärdsförslagen. Slutsatsen av projektarbetet är att metoden lämpar sig väl för att ta fram och förankra en vision, samt för att skapa åtgärdsförslag både på industri- och företagsnivå.

Avslutningsvis kan konstateras att:

 • det fortfarande finns en stor potential för det industriella träbyggandet, samt att produktutbudet bör breddas,
 • ett nytt koncept, ”Green, Lean and Made in Sweden”, kan lyfta möbelindustrin ytterligare, och
 • industriell ROT är ett nytt område med stor potential för Trämanufakturindustrin, som sammankopplar funktionella produkt- och organisationslösningar med trä som gemensam nämnare.
 • Tomas Nord, Nina Widmark
 • Linköpings universitet
 • Originalspråk: Sv
 • VINNOVA Analys 2010

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan