Limträfasader, tekniska lösningar 

Provning av dimensionsstabilitet för olika panelmaterial

Stora rörelser och formfel hos fasadpanel kan föranleda underhåll när enskilda panelbrädor måste bytas ut för att säkra väggkonstruktionens klimatskydd. Ett bra panelsystem av trä ska därför karaktäriseras av ett homogent beteende med minsta möjliga spridning mellan individuella panelbrädor. Små relativa förändringar och minimal spridning förenklar utformningen av klimatskyddet och förlänger livslängden på färgsystem.

Syftet är att undersöka dimensionsstabiliteten och ta fram data till diskussioner med färgindustrin för att ha en gemensam utgångspunkt för att diskutera krav på trä och färg. Vad kräver färgfabrikanterna för träunderlag, det finns alltid variationer i träet, exempelvis struktur och fuktkvot, eller ska färgen anpassa till hur träet beter sig, med fuktrörelser mm?

Målet är att mäta dimensionsförändringar för olika panelmaterial vid ändrade fuktförhållanden, och hitta fasadmaterial med så lite rörelser som möjligt

Provningarna har utförts på fyra olika paneltyper; granpanel, P-märkt granpanel, panel av kärnfuru samt limträpanel, med 50 paneler av varje typ.

Mätningarna utfördes på 2,1 m långa brädor, med upplag på 2 m avstånd. Brädorna beställdes 2,4-2,5 m långa och en bit på 0,4-0,5 m kapades av innan mätningarna startades. Den avkapade biten användes för att bestämma ett startvärde på fuktkvoten med torrviktsmetoden. Den användes även för att bestämma årsringstätheten i brädorna. Alla brädor mättes manuellt, längden med måttband, bredd och tjocklek med skjutmått och deformationer med lägesgivare.

Provningarna baserades på SS-EN 1910:2013, men utfördes med viss modifikation när det gäller fuktkvoter, klimat och tider, för att påskynda provningsresultatet. Panelerna konditionerades till två olika fuktkvotsnivåer, 12 % och 18 %.

Resultat från mätningar av formfel (kantkrok, flatböj samt skevhet): Limträpanel gran var den mest formstabila av de fyra paneltyperna, statistiskt signifikanta skillnader uppvisades gentemot de båda paneltyperna av gran. Kärnved furu verkade något mer formstabil än granpanelerna, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd i denna studie.

  • Limträpanel gran visade lägst medelvärde samt lägst standardavvikelse av de fyra paneltyperna.

  • Paneltyperna av gran uppvisade i det närmaste identisk formstabilitet. Kärnved furu låg mellan granpanelerna och limträpanelen i graden av formfel, men ingen statistisk skillnad kunde påvisas

  • Kärnved furu och limträpanel var stabilare än granpanel och P-märkt granpanel.

  • Baserat på dessa resultat så är limträpanel det klart bästa valet av panelmaterial.

Krympning/svällningsrörelser påverkar panelbrädans sprickbenägenhet men kan även påverka färgskiktets livslängd och underhållsintervall. Resultat från krympnings- och svällningsrörelser (bredd x tjocklek): Granpanel och P-märkt granpanel krympte/svällde minst medan kärnved furu hade minst spridning.

I denna undersökning värderades inte panelens estetiska utseende som kvistar eller ytans utseende. 

  • Anna Pousette, Karin Sandberg, Urban Häggström, Mikael Öhman
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan