Mätning av fibervinkel och kärnvedsinnehåll i granvirke vid tvärtransport

Målet med projektet har varit att mäta fibervinkel och kärnved på granvirke under tvärtransport med den utrustning som ursprungligen utvecklats för furuvirke och att göra de anpassningar som krävs för att utrustningen även ska fungera för granvirke.

De första försöken visade att det krävdes vidareutveckling av algoritmerna för att de skulle fungera även vid mätning på granvirke. Efter att algoritmerna vidareutvecklats visade nya försök att tekniken fungerar även på granvirke. Det innebär att mätteknik baserad på laser och bildbehandling gör det möjligt att även på granvirke mäta både kärnvedsandel och fibervinkel under tvärtransport. De nya algoritmerna som vidareutvecklats för att fungera på granvirke har även testats på furuvirke. Resultaten visar att de nya algoritmerna ger en förbättring även för furuvirket. Detta beror på att de problem som med de gamla algoritmerna uppstod relativt frekvent vid mätning på granvirke även kan uppträda vid mätning på furuvirke, om än mer sällsynt.

Baserat på mätning av fibervinkeln har skevningsbenäget virke sorterats ut och styrts till bestämda positioner i torken. Försök har gjorts med torkning i både kanal- och kammartorkar, i båda fallen har torkarna varit utrustade med tryckramar. Uppföljningen av virkets skevhet efter torkning visade tydligt att styrningen fungerar, skillnaden mellan paket med skevningsbenäget respektive icke skevningsbenäget virke var stor efter torkning. Men det var också tydligt att det endast var små skillnader beroende på virkets position i torken. Det betyder att effekten av att styra det skevningsbenägna virket till bottenpaketen endast är marginell när man, som i dessa fall, har tillgång till tryckramar. En jämförelse med tidigare försök indikerar att effekten av att styra det mest skevningsbenägna virket till bottenpaket är ungefär likvärdig med effekten av en tryckram. I båda fallen garanterar man att det skevningsbenägna virket belastas under torkning, vilket resulterar i att skevheten efter torkning minskas till ungefär hälften jämfört med torkning utan belastning. 

Slutsatserna från detta projekt gör det intressant att undersöka nya frågeställningar:

  • Kan motskevning i kombination med sortering baserat på fibervinkel gör det möjligt att ytterligare förbättra resultatet?

  • Tidigare försök har visat på en positiv effekt av högtemperaturtorkning. Kan även en mindre ökning av temperaturen under den första delen av torkschemat resultera i rakare virke?

  • Mätutrustningen gör det möjligt att mäta kärnvedsandel. Kan denna information användas för att förbättra torkningsprocessen? 

  • Johan Oja, Thomas Wamming
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan