Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter

Mögelsäkring av bräder i torkningsprocessen ‐ Industriförsök - Del 3

Detta projekt är en fortsättning på TCN-projektet ”Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter - Vilken roll spelar torkningen för mögelpåväxt på bräder i utomhusprodukter ovan mark?” där torkningar gjordes i labskala.

Syftet med detta fortsättningsprojekt har varit att verifiera erfarenheterna från det tidigare projektet där tydliga skillnader i mögelbenägenhet mellan träslag, olika torkningar och ströläggningar påvisades, men nu genom virkestorkning i fullskala i industrimiljö. Mögel- påväxten har utvärderats på större provytor under autentiska utomhusförhållanden i ett långtidsförsök.

Resultaten från denna studie sammanfattas enligt följande:

 • Det är möjligt för sågverken att under den industriella torkningsprocessen åstad- komma mögelreducerad råspont utan användning av miljöpåverkande medel.

 • Det är möjligt att under industriell torkning styra näringsvandring mot utvald brädsida genom dubbelläggning av bräder och på så sätt åstadkomma ett virke som efter bear- betning till råspont är tydligt mögelreducerat.

 • Mögeltestning av industriellt torkade gran och furusplintbräder verifierar erfarenheter och resultat som framkom i förra projekt där torkningar gjordes i labskala.

 • Ju mer forcerad och”hård”torkningen är desto mer anrikas näringen mot virkesytorna. Detta påverkar mögelbenägenheten på virkesytorna.

 • Det ur mögelrisksynpunkt bästa alternativet vid industriell torkning är dubbellagda granbräder med splintsidorna utåt under torkningen. Vid bearbetning till råspont ska då de näringsanrikade splintsidorna hyvlas medan de motlagda näringsurlakade märg- sidorna behålls ohyvlade.

 • En förutsättning för att denna näringsstyrnings positiva effekt på mögelbenägenhet hos råspont kan säkras är att bräderna har samma längd samt att bräderna i de dubbellag- da paren verkligen ligger kloss mot varandra och inte glider i sidled. Ströläggning med parvis jämndragna brädpar visade betydligt stabilare paket i detta avseendet.

 • Furusplint är mer mögelbenäget än gransplint.

 • Friluftstorkad gran har ytterst liten mögelpåväxt. 

Testplats - Mögeltestmetod 

 • Det långtidstest under autentiska förhållandet som provpanelerna utsattes för hade inte tillräckligt provocerande klimatbelastning - trots ett tufft klimat - för att under ett och ett halvt års exponering påvisa skillnader i mögelpåväxt beroende av valda försöksparametrar. Därför fortsatte mögeltestet med ett andra forcerat klimatsteg i klimatkammare i rumstemperatur med hög och jämn RF utan dygnscykling för att provocera mögelpåväxten.
 • Den klimat- och fuktkvotsregistrering som gjordes på samtliga paneler under lång- tidstestet visade att provpanelerna hade likvärdiga förhållanden oavsett position. Trots att RF översteg 80 % under stor del av tiden gör den pendling av RF som sker under dygnet att risken för mögelangrepp minskar. Det är när RF hålls stabilt hög under en tid som mögelrisken är stor. Detta framgår tydligt i det forcerade andra steget där mögelpåväxten tog fart först när RF hölls stabilt hög vid rumstemperatur. 
 • Margot Sehlstedt‐Persson, Thomas Wamming, Olov Karlsson
 • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
 • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan