Utveckling av affärerna mellan parterna i industriellt byggande

Bakgrunden till den förstudie som redovisas i denna rapport är att Lindbäcks Bygg AB, som har utvecklat ett byggsystem for flerbostadshus i trä baserat på en långt gången industriell produk­tionsprocess, har identifierat ett behov av att utveckla en kontrakts- och genomförandeform som är bättre anpassad till industriellt byggande än de som traditionellt tillämpas i byggbranschen.

Syftet med arbetet har varit att, inom ramarna for ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalent­reprenad), identifiera en kontrakts- och genomförandeform  som är bättre anpassad  för industri­ellt byggande än vad som normalt tillämpas idag.

Utöver representanter  för Lindbäcks Bygg AB har Åke Radberg, Sveriges Byggindustrier, samt Ove Lagerqvist och Sofia Utsi, ProDevelopment  i Sverige AB, medverkat i arbetet som har om­ fattat:

  • Analys av den nuvarande byggprocessen och identifiering av de huvudsakliga hindren för ge­nomförande av en industriell byggprocess
  • Kartläggning av de grundläggande komponenterna  i en  kontrakts-  och  genomförandeform som är bättre anpassad för en industriell byggprocess
  • Utveckling av en mall för överenskommelse  mellan beställare och entreprenör  om projekte­ring, tillverkning och uppförande av flerbostadshus, anpassad for en industriell produktions­process (Bilaga 1)
  • Ett underlag för en beskrivning av funktionskrav för de flesta tekniska egenskaper som är av intresse vid upphandling av ett flerbostadshus (Bilaga 2)

Av den mall for överenskommelse som har tagits fram, och som redovisas i Bilaga 1, framgår att genomförandet  bör ske i tre steg. I steg 1 upprättar entreprenören  en förslagshandling innefat­tande en preliminär tidplan och en preliminär prisnivå, utgående från beställarens  önskemal rörande byggnadens form, gestaltning och kvalitet. I steg 2 bestämmer beställaren nivåerna för de tekniska egenskapskraven för byggnaden. Detta görs enligt ett standarddokument, en "funktions­beskrivning" (se Bilaga 2).  Entreprenoren   upprättar  därefter bygghandlingar utifrån  förslags­handling och funktionsbeskrivning liksom tidplan  och kalkyl som ska ligga till grund för entreprenadkontraktet.  Steg 3, slutligen, inleds med  att entreprenadkontrakt tecknas utifran ABT 06, dock med vissa ändringar och tillägg av ABT. Tecknandet av entreprenadkontraktet innebär klar­tecken för  fabrikstillverkningen och  det  fortsatta  genomförandet  fram  till färdigställande och overlämnande av det färdiga huset.

Ett underlag till den "Funktionsbeskrivning" som hänvisas till i överenskommelsen  enligt ovan redovisas i Bilaga 2. Denna  funktionsbeskrivning  baseras på den som finns bilagd i handboken "Bostäder och lokaler på funktionsentreprenad,  stöd för upphandling" (ProDevelopment  i Sveri­ge AB, 2004). Sedan den utkom 2004 har alla hänvisningar till standarder och/eller  andra rad och rekommendationer  utom en utgått eller ersatts med nya. Funktionsbeskrivningen  är uppdaterad med de standarder och rekommendationer  som var giltiga i maj 2009, och en sammanställning av alla forändringar som är gjorda sedan 2004 redovisas i slutet av Bilaga 2.

Den juridiska överenskommelsen mellan beställare och entreprenör  samt funktionsbeskrivningen som hanterar de tekniska egenskapskraven för den färdiga byggnaden är två av de tre grundläg­gande komponenter som ingår i en tänkt kontrakts- och genomförandeform som är bätre anpas­sad för en industriell byggprocess än vad som normalt tillämpas idag. I inledningen till den mall för överenskommelse  som redovisas i bilaga 1 hänvisas till ytterligare  ett dokument  som ligger före genomförandets  steg 1 och som utgör den tredje grundläggande komponenten  i den tänkta processen.

I detta dokument eller informationsmaterial (den bilaga 1 som hänvisas till i överenskommelsen) redovisar och förklarar entreprenören  den industriella produktionsprocessen  och genomförandet av entreprenaden,  sina val av tekniska lösningar och material som satts samman till den färdiga produkten,  hur  man  hanterar  miljöfrågor i produktionsprocessen  och  miljöprestanda  för den färdiga byggnaden, krav pa skötsel och underhåll för att garantiåtaganden ska gälla, etc. Denna "tekniska kundinformation",  som bör vara företagsanpassad och därmed har bedömts ligga utan­för denna förstudie, är tänkt att användas i ett inledande skede för att informera byggherrar och potentiella beställare om entreprenörens  byggsystem och produktionsprocess och även bidra till ett ökat förtroende  och minskad tveksamhet bland beslutsfattare på  beställarsidan för entrepre­nörer som har ambitionen och viljan att gå vidare från de traditionella kontrakts- och genomförandeformerna till en mer utvecklad industriell byggprocess som leder till ett mer rationellt byg­gande och sundare boende.

  • ProDevelopment
  • TräCentrum Norr
  • Originalspråk: Sv

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan