Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning

Förklaring

  1. Bjälke/underram av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 1200.
  2. Hammarband av 45 konstruktionsvirke.
  3. Kortling av träreglar 45x45, konstruktionsvirke, som stöd för vindskydd och fäste för insektsnät.
  4. Ångspärr/ångbroms av åldersbeständig film, som även utgör skydd mot genomtrampning. OBS! Vindsbjälklag eller delar av vindsbjälklag, som inte är klimatskiljande, bör inte förses med ångtät plastfilm.
  5. Innertak av till exempel ett lag 13 gips-, plywood-, spån- eller träfiberskiva, monterad på underlag av glespanel 28x70, centrumavstånd ≤ 400.
  6. Värmeisolering med mineralullsskivor eller lösfyllnadsisolering med mineralull eller cellulosafiber.
  7. Vindskydd, till exempel takfotsskiva eller vindavledare.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandteknisk klass: REI 15. Om innertaket förses med två skivlag (densitet ≥ 450 kg/m3) med totaltjocklek minst 24 mm, uppfyller i övrigt samma bjälklag klass REI 30.
Värmeisoleringsförmåga: Up är beroende av isolertjocklek.

  • Tjocklek 350 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,140 W/m2K
  • Tjocklek 450 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,118 W/m2K

Råd och anvisningar

Bjälkar/underramar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 1200 mm. Vid 1½-planshus monteras mellanbjälkar, mitt emellan underramarna enligt anvisningar från konstruktör.
Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Takkonstruktionen ska vara väl förankrad mot lyftkrafter. Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras i en bjälke inom vissa gränser, enligt ansvarig konstruktör.

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor som läggs ut på vindsbjälklaget.

Takstolsunderramar bör inte avväxlas. För trappa och eventuell skorsten kan en mellanbjälke avväxlas. Avväxlingsbjälke bör ha samma dimension som mellanbjälkar. Avväxlingsbjälkar och de närmast intilliggande underramarna ska kunna överföra laster från avväxlingsbjälken och dimensioneras i varje enskilt fall av ansvarig konstruktör. Avväxlingsbjälke och avväxlade bjälkar fästs med balkskor eller med plattstål 35x2,0 och ankarspik/-skruv enligt konstruktörens anvisningar.

Klimatskiljande vindsbjälklag kan i förhållande till andra klimatskiljande byggnadsdelar ges extra effektiv värmeisolering. Den del av ett vindsbjälklag (1½-planshus) som inte är klimatskiljande, kan betraktas som ett mellanbjälklag inom en lägenhet och behöver endast komfortisoleras. En isolertjocklek motsvarande minst 70 mm mineralull rekommenderas från ljud- och brandsynpunkt. Innertaket kan bestå av till exempel 13 mm gips-, plywood-, spån- eller träfiberskiva, monterad på glespanel 28x70 (VB0807) c ≤ 400 mm eller 22x70 (VB0804) c ≤ 400 mm vid centrumavstånd ≤ 600 mm mellan bjälkar) alternativt minst 20 mm spontad träpanel (slätspont eller underlagsspont), monterad på glespanel eller direkt på undersidan av bjälklaget.

Brandteknisk klass REI 15 uppfylls med bjälkar minst 45x170 C24 (VB1974), centrumavstånd ≤ 1200 mm, på undersidan försedda med minst 13 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3).
För klass REI 30 erfordras dessutom minst 95 mm mineralullskivor (alternativt minst 200 mm lösfyllnadsisolering av mineralull eller cellolosafiber) samt undersida av två lag 13 mm beklädnadsskivor, alternativt ett lag 15 mm specialgipsskiva (glasfiberarmerad, så kallad brandgipsskiva).
För klass REI 60 erfordras att bjälklaget ovan förses med minst 95 mm isolerskivor av stenull samt två lag beklädnadsskivor på undersidan, varav det understa 15 mm specialgipsskiva (brandgipsskiva).

I regel förordas ventilation vid takfot för att undvika mikrobiell påväxt på exponerade träytor. I många fall kan det vara tillräckligt med gavelventiler. I de fall vindsutrymmet utgörs av separat brandcell bör ventilationsspringor inte förekomma vid takfot på grund av risken för brandspridning (BBR 5:535).

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för vindsbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer för bjälklag.

För information om övriga material i vindsbjälklag hänvisas till respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok