Träskydd och beständighet

Publicerad 2003-09-01

Trä kan liksom andra biologiska material angripas och brytas ned av svampar och bakterier. Den naturliga beständigheten är mycket olika för olika träslag.

Traditionellt har bullerskärmar utförts av tryckimpregnerad furu, som klarar sig bra trots bristfälligt konstruktivt träskydd. Med ett väl genomfört konstruktivt träskydd, val av lämpligt virke och en lämplig ytbehandling bör man dock uppnå en tillfredsställande livslängd även utan användning av kemiskt träskydd.

Varje skärm bör åtföljas av en instruktion för besiktning och underhåll. Normalt krävs endast obetydligt underhåll av väl byggda skärmar av trä. Rengöring och ytbehandling är de vanligaste underhållsåtgärderna.

Konstruktivt träskydd

Hög beständighet hos det trä man använder innebär inte automatiskt att träkonstruktionen är beständig och omvänt. En konstruktion av trä med måttlig beständighet men med god utformning som ger ett gott konstruktivt träskydd kan hålla längre än en av ett beständigare träslag men med dålig utformning. Genom konstruktivt träskydd kan virket hållas tillräckligt torrt för att inte påverkas av röta. Skyddas virket för svängningar i fuktigheten undviks också problem med svällning, krympning, sprickor med mera. Förhöjd fuktkvot minskar också träets hållfasthet och hårdhet och ökar de elastiska och plastiska deformationerna.

Rötskador uppstår oftast i springor, spalter och skarvar som släpper in och håller kvar vatten. Små springor, mindre än 2 mm, är för små för att möjliggöra effektiv uttorkning. I springor med en vidd som överstiger 5 mm hålls vattnet inte kvar.

Bild 1. Lutande täckbräda vid skärmens överkant.

Bild 2. Inklädnad av stolpe och skärmens överkant med plåt. Foto: Per Bergkvist.

Kemiskt träskydd

I utsatta konstruktioner kan det förutom konstruktivt träskydd också krävas ett kemiskt träskydd. Genom impregnering med träskyddsmedel kan man förbättra träets motståndsförmåga mot rötangrepp.

Konstruktivt träskydd förutsätter inte kemiskt träskydd, men kemiskt träskydd förutsätter i de allra flesta fall konstruktivt träskydd. Det konstruktiva träskyddet minskar variationerna i fuktkvot så att problem med svällning, krympning, sprickor med mera undviks.

Ytbehandling av trä

Ytbehandlingen har många olika uppgifter:

  • att skydda träet mot upptagning av vatten
  • att dämpa fuktutbytet mellan trä och omgivande luft
  • att skydda mot nedbrytning av träet genom ljus (särskilt UV)
  • att skydda träytan mot erosion
  • att ge träet önskad kulör.

En obehandlad träpanel kan fungera väl i hundratals år. Träet i ytan bryts ner av solljuset, färgen förändras, ytan eroderas och blir grov och sprickor av varierande storlek uppstår. Paneler av impregnerat virke är mycket vanliga vid bullerskärmar. Med tiden får de en mörk, grågrön färg. Även impregnerat virke kan dock ges en annan kulör genom ytbehandling.

Virke som ytbehandlats med färg, som hindrar uttorkning, måste behandlas även på de ytor som ligger tätt an, med små springor, mot angränsande delar. Vid liggande paneler lämnas med fördel en öppning mellan brädorna som gör det möjligt att måla ändträet. Även vid andra anslutningar och skarvar bör det finnas öppningar mellan de olika trädelarna så att ändträ kan målas.

Trä kan behandlas och färgsättas med kemisk behandling eller olika färgsystem.

Bild 3. Bullerskärm av Royal-impregnerat virke. Foto: Møre Tre.

Bild 4. Panel av gran ytbehandlad med järnvitriol och röd slamfärg. Foto: Martin Gustafsson.

Bild 5. Skärm dekorerad med diagonaler och stolpar i annan färg. Foto: Martin Gustafsson.

Bild 6. Skärm med obehandlad träpanel. Foto: Martin Gustafsson.

Korrosionsskydd av ståldetaljer

För att säkerställa en lång livslängd krävs korrosionsskydd av ståldetaljer. Man bör välja ett så bra konstruktionstekniskt korrosionsskydd som möjligt, motsvarande det konstruktiva träskyddet. Framför allt vägsalt, vatten, regn och kondens främjar korrosion. Intill vägar som saltas kan miljön bli mycket korrosiv med uppvirvlande salt och stänk av salt vatten. Under en tät avtäckning kan korrosion endast uppstå på grund av hög luftfuktighet och kondensbildning.

Miljöklasser med hänsyn till miljöns aggressivitet för val av rostskyddssystem anges i SS-EN-ISO 12944-2. Korrosivitetsklass C3 innebär måttlig aggressivitet med hänsyn till atmosfärens korrosivitet, till exempel stadsområden och lätt industrialiserade områden. Korrosivitetslass C4 innebär hög aggressivitet, till exempel industriområden och kustområden. För jord gäller korrosivitetsklass Im3.

Ståldetaljer i förband varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461. Tabell NA.1, Fe/Zn 115 bör väljas i korrosiv miljö och vid markkontakt, i övrigt väljs tabell 2. Spik varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461, tabell 2. Skruv varmförzinkas enligt SS 3192, lägst klass Fe/Zn 45.

För speciellt utsatta eller vitala delar kan rostfritt stål med passande sammansättning eller extra korrosionsskyddande beläggning övervägas. Rostfritt stål bör användas där ståldetaljer med bärande funktion inte kan provas, förnyas eller bytas ut. För ståldelar med ringa belastning behöver i allmänhet inte rostfritt stål användas, utan varmförzinkning räcker som korrosionsskydd.

Enbart elförzinkade ståldetaljer och fästdon har inte tillräckligt korrosionsskydd. Redan vid monteringen skadas det tunna zinkskiktet och stålet börjar rosta.

Grundläggningsdetaljer under mark, exempelvis stålpålar, förses sällan med rostskydd. I stället ökas dimensionerna med rostmån.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan