Räcken

Publicerad 2003-09-01

Brokonstruktioner ska förses med räcken. Funktionella, statiska och estetiska krav ställs på räcken och toppföljare. Dessutom är dessa delar hårt utsatta för väder och vind. Räcken kan utformas på många olika sätt.

I dag krävs högre räcken än vad som förr var brukligt för gång- och cykelbroar. Risken att tippa över räcket har ökat med ett större antal cyklister som färdas snabbare och vars tyngdpunkt ligger något högre än fotgängarnas. På vägbroar ska höjden till toppföljarens överkant vara minst 1,2 m över beläggningens överkant om gång- och cykeltrafik kan förekomma på bron. På gång- och cykelbroar ska höjden vara minst 1,4 m, och det gäller också för vägbroar som har en särskilt anordnad gång- och cykelbana längs kanten.

Till gång- och cykelbroar godtar Vägverket trä som material till räcken. På dessa broar är olika typer av spjälräcken av trä vanligast. Över väg, eller som ett alternativ till spjälgrinden, förses räcket med skyddsnät eller stänkskydd. Horisontella delar i räcket bör utformas så att det blir svårt för barn att klättra upp på eller över räcket. För att säkerställa ett gott träskydd bör alla förbindningar konstrueras så att avrinning underlättas. Distanser ska till exempel monteras mellan brobaneplatta och räckesstolpar så att en luftspalt på minst 10 mm bildas.

I vissa fall tjänar handledare och räcken också som fästen för armatur för brobelysningen. Vid motorfordonstrafik, måste räcket skyddas mot påkörning med en navföljare eller avvisare.

Spjälgrind kan också väljas vid stor höjd över omgivande terräng eller vattendrag eller där särskilda behov bedöms föreligga, till exempel i närheten av skola. Spjälgrindar ska förses med vertikala spjälor. Det fria avståndet mellan spjälorna och det fria avståndet mellan kantbalken och spjälgrindens underkant ska vara högst 100 mm. Spjälgrindens överkant ska vara minst 1000 mm över beläggningens överkant. För till exempel träbroar där räcket är placerat utanför kanten får öppningen mellan kanten och spjälgrinden vara högst 50 mm.

Räcken till vägbroar ska utföras i stål, betong eller aluminium. Det vanligaste är stålräcken. Broräcket ska klara de påkörningskrafter som normen förutsätter. För broräcken på vägar med hastigheter över 50 km/tim krävs fysiska krockprov av hela räcket. Broräcken ska normalt uppfylla kraven för lägst kapacitetsklass H2 och lägst skaderiskklass B enligt SS-EN 1317-1 och 1317-2. I vissa fall kan undantag göras och träräcken användas till vägbroar med maximala hastigheten 50 km/tim. Det vanligaste är annars massiva stålprofiler 55x55 mm med centrumavståndet 1800 mm. Infästningen av stålräcket ska kontrolleras att den är tillräckligt momentstyv. Den fria öppningen mellan kantbalkens överkant och navföljarens underkant respektive mellan navföljarens överkant och toppföljarens underkant får inte överstiga 450 mm. Om broräcket inte uppfyller detta krav ska räcket förses med mellanföljare, skyddsnät, spjälgrind eller stänkskydd. Kravet på den fria öppningens storlek gäller inte för räcken på broar där gång- och cykeltrafik inte kan förekomma.

Räcken

  1. Stålräcke.
  2. Dropplåt.
  3. Träpanel.
  4. Fästplåt.
  5. Gängstång.
  6. Fästplatta och mutter.

Bild 1. Exempel på infästning av stålräcke på vägbro.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan