Svenskt Trä Logo

Brandskydd av förband och beslag – allmänna synpunkter

Publicerad 2017-01-18

Medan själva limträelementen har goda egenskaper i samband med en brand, utgör ofta förband och anslutningsdetaljer av stål svaga punkter som kan behöva brandskyddas, om konstruktionen som helhet ska uppfylla kraven för en viss brandteknisk klass.

Några regler för brandteknisk klassificering av infästningsdetaljer ges i Projektering av limträkonstruktioner. Ytterligare dimensioneringsregler finns i Eurokod 5 som informationen nedan bygger på.

Enligt Eurokod 5 klarar ett oskyddat spik-, träskruvs- eller skruvförband som fullt utnyttjas vid normal temperatur även en brandexponering under minst 15 minuter och ett oskyddat dymlingsförband under minst 20 minuter beroende på konfigurationen av förbandet. Genom lägre utnyttjande kan brandmotståndet till exempel hos dymlingsförband ökas till upp emot 40 minuter. För att uppnå vanliga brandmotståndskrav för brandteknisk klass R30 eller R60 krävs antingen större limträdimension, extra brandskyddsisolering eller reducerad utnyttjandegrad, det vill säga genom överdimensionering. Åtgärderna kan kombineras.

Brandskyddsisoleringens funktion är att fördröja det kritiska temperaturtillståndet efter 15 respektive 20 minuter för ett oskyddat förband så att det tidigast uppträder efter 30 eller 60 minuter.

Utanpåliggande ståldetaljer kan skyddas med brandskyddsfärg enligt respektive tillverkares anvisningar. Ett effektivt skydd av förband uppnås när det kläs in med trä eller limträ, plywoodskivor, fanerträ, gipsskivor eller stenull. En brandskyddsisolering av trä eller plywoodskivor bör helst vara så tjock att den inte brinner bort under den tid som klassificeringen avser. Anledningen är att vinsten med brandskyddsisoleringen avtar mycket snabbt efter att skyddet har fallit bort. Detsamma gäller för vanliga gipsskivor som kan falla ned när träet har börjat förkolna bakom gipsskivan, medan en brandgipsskiva sitter kvar betydligt längre. Inklädnad med utanpåliggande brandskydd är effektivare än motsvarande överdimensionering av trädelarna eftersom den motverkar även ökad värmeledning in i tvärsnittet genom förbindarna. Skivor av limträ, fanerträ eller plywood skruvlimmas mot limträytan. I stället för limning är målning med brandskyddsfärg på ena kontaktytan ett effektivt sätt att täppa till eventuella springor. Hos dymlingsförband fås ett mycket effektivt brandskydd genom ökade limträdimensioner plus träpluggar respektive träkilar som skyddar dymlingarna respektive plåtarna från brandexponeringen. Hos skruvförband är det viktigt att skruvskallen försänks och täcks av brandskyddsisoleringen.

Tabell 22 ger exempel på erforderliga isolertjocklekar för klasserna R30 och R60 hos olika brandskyddsisoleringar för spik-, träskruvs- och skruvförband och för dymlingsförband med inslitsad stålplåt. I vissa fall krävs lägre lastutnyttjande hos förbandet vid normal temperatur.

Det billigaste alternativet är vanligtvis stenull men utseendemässigt är inklädnad med limträ, plywood, fanerträ, eller målning med brandskyddsfärg att föredra.

Universeum, Göteborg, vinnare av Träpriset 2004.

Universeum, Göteborg, vinnare av Träpriset 2004.
Universeum, Göteborg, vinnare av Träpriset 2004.

Tabell 21 Minsta balkhöjd med hänsyn till brandteknisk klass för limträbalkar med rektangulärt tvärsnitt. 1)

  Brandklass Limträ balkbredd (mm)
ηfi  90  115  140  165  190  215 
3-sidig brand
R30 0,3 90 90 90 90 90 90
0,4 135 90 90 90 90 90
0,5 225 115 90 90 90 90
0,6 495 180 135 135 90 90
0,7 225 180 135 135 135
R60 0,3 225 180 135 135
0,4 360 225 180 180
0,5 315 225 180
0,6 540 315 270
0,7 495 360
4-sidig brand
R30 0,3 180 135 135 135 135 135
0,4 270 180 180 135 135 135
0,5 405 225 180 180 180 180
0,6 945 315 225 225 180 180
0,7 450 315 270 225 225
R60 0,3 405 360 270 225
0,4 720 405 315 315
0,5 585 450 360
0,6 1 080 585 495
0,7 990 675

1) Förutsättningar: Limträ GL30c, klimatklass 1 eller 2, säkerhetsklass 3 och lastvaraktighetsklass M.
Se även avsnitt 16.2 i Projektering av limträkonstruktioner
.

 

Tabell 22 Exempel på brandskyddsisolering av olika förband. Minsta isolertjocklek i mm. 1)

Material Minimidensitet,
medelvärde
(kg/m3)
Spik-, träskruvs-, skruvförband Dymlingsförband
R30 R60 R30 R60
Träskivor 2) 600 19 3) 14 3)
Plywoodskivor, fanerträ 450 23 3) 16 3)
Konstruktionsvirke, limträ 350 16 44 10 40
Normalgipsskivor (typ A) 12,5 3 × 12,5 4) 9 2 × 12,5 4)
Brandgipsskivor (typ F) 12,5 2 × 12,5 4) 12,5 5) 2 × 12,5 4)
Gipsfiberskivor 12,5 3 × 12,5 4) 9 2 × 12,5 4)
Stenullsskivor 30 60 140 45 125
Stenullsskivor 120 40 80 35 75

1) Standardtjocklekar kan vara större.
2) Spånskivor, träfiberskivor, OSB-skivor.
3) Flera skivlag kan beräknas enligt SS-EN 1995-1-2.
4) Spikning eller skruvning av varje skivlag.
5) Minsta tillgängliga tjocklek i Sverige.

pelar-balkanslutningar för limträ som uppfyller visst brandmotstånd
Figur 95
Exempel på olika typer av pelar-balkanslutningar för limträ som uppfyller visst brandmotstånd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok