Svenskt Trä Logo

Symboler

Publicerad 2021-11-02

Symboler i SS-EN 1995-1-1.

Källa: SS-EN 1995-1-1:2004, 1.6

Symbol Förklaring
Latinska versaler
A Tvärsnittsyta
Aef Effektiv area för kontaktytan mellan en spikplåt och det underliggande träet; effektiv kontaktyta vid tryck vinkelrätt mot fiberriktningen
Af Flänsens tvärsnittsarea
Anet,t Nettotvärsnittsarea vinkelrätt fiberriktningen
Anet,v Nettoskjuvarea parallellt fiberriktningen
C Fjäderkonstant
E0,05 Elasticitetsmodulens 5-procentsfraktil
Ed Elasticitetsmodulens dimensioneringsvärde
Emean Elasticitetsmodulens medelvärde
Emean,fin Slutligt medelvärde på elasticitetsmodulen
F Kraft
FA,Ed Dimensionerande kraft på en spikplåt verkande i den effektiva areans tyngdpunkt
FA,min,d Minsta dimensionerande kraft på en spikplåt verkande i den effektiva areans tyngdpunkt
Fax,Ed Dimensionerande axialkraft på en förbindare
Fax,Rd Dimensionerande värde för axiell utdragsbärförmåga för en förbindare
Fax,Rk Karakteristiskt värde för axiell utdragsbärförmåga för en förbindare
Fc Tryckkraft
Fd Dimensionerande kraft
Fd,ser Dimensionerande kraft i bruksgränstillståndet
Ff,Rd Dimensionerande bärförmåga per förbindare i ett väggelement
Fi,c,Ed Dimensionerande reaktionskraft (tryck) i änden av en väggskiva
Fi,t,Ed Dimensionerande reaktionskraft (dragning) i änden av en väggskiva
Fi,vert,Ed Vertikal last på en vägg
Fi,v,Rd Dimensionerande bärförmåga vid skivverkan för delelement i eller vägg i
Fla Tvärgående last
FM,Ed Dimensionerande kraft från ett dimensionerande moment
Ft Dragkraft
Ft,Rk Karakteristiskt värde för dragbärförmågan hos ett förband
Fv,0,Rk Karakteristisk bärförmåga för en skruv med mellanläggsbricka längs fiberriktningen
Fv,Ed Dimensionerande tvärkraft per skjuvningsplan för en förbindare; horisontell dimensionerande kraft på en väggskiva
Fv,Rd Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga per skjuvningsplan för en förbindare; dimensionerande tvärkraftsbärförmåga
Fv,Rk Karakteristisk tvärkraftsbärförmåga per skjuvningsplan för en förbindare
Fv,w,Ed Dimensionerande tvärkraft i balkliv
Fx,Ed Dimensioneringsvärde för en kraft i x-riktningen
Fy,Ed Dimensioneringsvärde för en kraft i y-riktningen
Fx,Rd Dimensioneringsvärde för en plåts bärförmåga i x-riktningen
Fy,Rd Dimensioneringsvärde för en plåts bärförmåga i y-riktningen
Fx,Rk Plåtens karakteristiska bärförmåga i x-riktningen
Fy,Rk Plåtens karakteristiska bärförmåga i y-riktningen
G0,05 Skjuvmodulens 5-procentsfraktil
Gd Skjuvmodulens dimensioneringsvärde
Gmean Skjuvmodulens medelvärde
H En takstols totala höjd
If Flänsens tröghetsmoment
Itor Vridtröghetsmoment
Iz Tröghetsmoment kring den vekare axeln
Kser Förskjutningsmodul
Kser,fin Slutlig förskjutningsmodul
Ku Momentan förskjutningsmodul vid brottgränstillstånd
Lnet,t Tvärsnittareans nettobredd vinkelrätt mot fiberriktningen
Lnet,v Nettolängd av brottyta vid skjuvning
MA,Ed Dimensionerande moment på en spikplåt
Map,d Dimensionerande moment i hjässzonen
Md Dimensionerande moment
My,Rk Karakteristiskt flytmoment för en förbindare
N Axialkraft
R90,d Dimensionerande fläkbärförmåga
R90,k Karakteristisk fläkbärförmåga
Rax,d Dimensionerande bärförmåga för ett axiellt belastat förband
Rax,k Karakteristisk bärförmåga för ett axiellt belastat förband
Rax,α,k Karakteristisk bärförmåga i en vinkel α mot fiberriktningen
Rd Dimensionerande värde på bärförmåga
Ref,k Effektiv karakteristisk bärförmåga för ett förband
Riv,d Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga för en vägg
Rk Karakteristisk bärförmåga
Rsp,k Karakteristisk fläkbärförmåga
Rto,k Karakteristisk bärförmåga för en tandbricka
Rv,d Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga för en vägg
V Tvärkraft; volym
Vu, Vl Tvärkrafterna i övre respektive nedre delen av en balk med ett hål
Wy Böjmotstånd kring y-axeln
Xd Dimensionerande värde för en hållfasthets- egenskap
Xk Karakteristiskt värde för en hållfasthets- egenskap
Latinska gemena
a Avstånd
a1 Avstånd, parallellt fiberriktningen, mellan förbindare inom en rad
a1,CG Minsta ändavstånd till tyngdpunkten för träskruven i respektive virkesdel
a2 Avstånd, vinkelrätt fiberriktningen, mellan rader av förbindare
a2,CG Minsta kantavstånd till tyngdpunkten för träskruven i respektive virkesdel
a3,c Avstånd mellan förbindare och obelastad ände
a3,t Avstånd mellan förbindare och belastad ände
a4,c Avstånd mellan förbindare och obelastad kant
a4,t Avstånd mellan förbindare och belastad kant
abow Största initialkrokighet i en virkesdel i ett fackverk
abow,perm Största tillåtna initialkrokighet i en virkesdel i ett fackverk
adev Största placeringsavvikelse för ett fackverk
adev,perm Största tillåtna placeringsavvikelse för ett fackverk
b Bredd
bi Bredd hos skiva i eller vägg i
bnet Fritt avstånd mellan väggreglar
bw Livets bredd
d Diameter; gängans ytterdiameter
d1 Diameter för centrumhålet hos en mellanläggsbricka; gängans innerdiameter
dc Mellanläggsbrickans diameter
def Effektiv diameter
dh Förbindarens huvuddiameter
fh,i,k Karakteristisk hålkanthållfasthet för trädel i
fa,0,0 Karakteristisk förankringshållfasthet per ytenhet för α = 0° och β = 0°
fa,90,90 Karakteristisk förankringshållfasthet per ytenhet för α = 90° och β = 90°
fa,α,β,k Karakteristisk förankringshållfasthet
fax,k Karakteristisk utdragshållfasthet för spetsänden för en spik; karakteristisk utdragshållfasthet
fc,0,d Dimensionerande tryckhållfasthet längs fiberriktningen
fc,w,d Dimensionerande tryckhållfasthet hos balkliv
ff,c,d Dimensionerande tryckhållfasthet hos balkfläns
fc,90,k Karakteristisk tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen
ff,t,d Dimensionerande draghållfasthet hos balkfläns
fh,k Karakteristisk hålkanthållfasthet
fhead,k Karakteristisk genomdragshållfasthet för förbindare
f1 Lägsta egenfrekvens
fm,k Karakteristisk böjhållfasthet
fm,y,d Dimensionerande böjhållfasthet kring y-axeln (huvudaxel)
fm,z,d Dimensionerande böjhållfasthet kring z-axeln (huvudaxel)
fm,α,d Dimensionerande böjhållfasthet i vinkeln α mot fiberriktningen
ft,0,d Dimensionerande draghållfasthet längs fiberriktningen
ft,0,k Karakteristisk draghållfasthet längs fiberriktningen
ft,90,d Dimensionerande draghållfasthet vinkelrätt fiberriktningen
ft,w,d Dimensionerande draghållfasthet hos balkliv
fu,k Karakteristisk draghållfasthet för skruv
fv,0,d Dimensionerande panelskjuvhållfasthet
fv,ax,α,k Karakteristisk utdragshållfasthet i vinkel α mot fiberriktningen
fv,ax,90,k
Karakteristisk utdragshållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen
fv,d Dimensionerande skjuvhållfasthet
h Höjd; vägghöjd
hap Hjässzonens höjd
hd Håldjup
he Inträngningsdjup; avstånd till belastad kant
hef Effektiv höjd
hf,c Höjd hos tryckt fläns
hf,t Höjd hos dragen fläns
hrl Avstånd från hålets undre kant till elementets underkant
hru Avstånd från hålets övre kant till elementets överkant
hw Livhöjd
i Vinkel på urtag
kc,y, kc,z Instabilitetsfaktor
kcr Sprickfaktor för tvärkraftsbärförmåga
kcrit Faktor som används vid beräkning av vippning
kd Dimensionsfaktor för skiva
kdef Deformationsfaktor
kdis Korrektionsfaktor som tar hänsyn till spänningsfördelningen i hjässzonen
kf,1, kf,2, kf,3 Korrektionsfaktorer för bärförmåga hos stagningar
kh Höjdfaktor
ki,q Faktor för utbredd last
km Faktor som tar hänsyn till omfördelning av böjspänningar i ett tvärsnitt
kmod Lastvaraktighets- och fuktfaktor
kn Faktor för väggs beklädnad
kr Reduktionsfaktor
kR,red Reduktionsfaktor för bärförmåga
ks Faktor för avstånd mellan förbindare; korrektionssfaktor för fjäderkonstant
ks,red Reduktionsfaktor för inbördes avstånd
kshape Faktor beroende på tvärsnittets form
ksys Faktor för bärförmåga hos ett system
kv Reduktionsfaktor för balkar med urtag
kvol Volymfaktor
ky eller kz Instabilitetsfaktor
la,min Minsta förankringslängd för en inlimmad skruv
l Spännvidd; kontaktlängd
lA Avstånd från ett hål till elementupplagets centrumlinje
lef Effektiv längd; effektiv fördelningslängd
lV Avstånd från ett hål till elementets ände
lZ Centrumavstånd mellan hål
m Massa per ytenhet
n40 Antal frekvenser under 40 Hz
nef Effektivt antal förbindare
pd Utbredd last
qi Ekvivalent jämnt utbredd last
r Krökningsradie
s Avstånd/delning
s0 Basavstånd mellan förbindare
rin Innerradie
t Tjocklek
tpen Inträngning
ucreep Krypdeformation
ufin Slutlig deformation
ufin,G Slutlig deformation för permanent last G
ufin,Q,1 Slutlig deformation för den variabla huvudlasten Q1
ufin,Q,i Slutlig deformation för samhörande variabla laster Qi
uinst Momentan deformation
uinst,G Momentan deformation för permanent last G
uinst,Q,1 Momentan deformation för den variabla huvudlasten Q1
uinst,Q,i Momentan deformation för samhörande variabla laster Qi
wc Överhöjning
wcreep Krypnedböjning
wfin Slutlig nedböjning
winst Momentan nedböjning
wnet,fin Slutlig nettonedböjning
v Impulshastighetsrespons
Grekiska gemena
α Vinkeln mellan x-riktningen och kraften i en spikplåt; vinkeln mellan kraft och fiberriktning; vinkeln mellan lastens angrepp och den belastade kanten (eller änden)
β Vinkeln mellan fiberriktningen och kraften för en spikplåt
βc Rakhetsfaktor
γ Vinkel mellan x-riktningen för en spikplåt och träelementets huvudriktning
γM Partialkoefficient för materialegenskaper, tar också hänsyn till osäkerheter i beräkningsmodell och måttavvikelser
λy Slankhetstal svarande mot böjning kring y-axeln
λz Slankhetstal svarande mot böjning kring z-axeln
λrel,y Relativt slankhetstal svarande mot böjning kring y-axeln
λrel,z Relativt slankhetstal svarande mot böjning kring z-axeln
ρk Karakteristisk densitet
ρm Medeldensitet
σc,0,d Dimensionerande tryckspänning längs fiberriktningen
σc,α,d Dimensionerande tryckspänning i vinkeln α mot fiberriktningen
σf,c,d Medelvärde för dimensionerande tryck- spänning i fläns
σf,c,max,d Dimensionerande tryckspänning i flänsens yttersta fiber
σf,t,d Medelvärde för dimensionerande dragspänning i fläns
σf,t,max,d Dimensionerande dragspänning i flänsens yttersta fiber
σm,crit Kritisk böjspänning
σm,y,d Dimensionerande böjspänning kring y-axeln (huvudaxel)
σm,z,d Dimensionerande böjspänning kring z-axeln (huvudaxel)
σm,α,d Dimensionerande böjspänning i vinkeln α mot fiberriktningen
σN Normalspänning
σt,0,d Dimensionerande dragspänning längs fiberriktningen
σt,90,d Dimensionerande dragspänning vinkelrätt fiberriktningen
σw,c,d Dimensionerande tryckspänning i balkliv
σw,t,d Dimensionerande dragspänning i balkliv
τd Dimensionerande skjuvspänning
τF,d Dimensionerande förankringsspänning av axiell kraft
τM,d Dimensionerande förankringsspänning av moment
τtor,d Dimensionerande skjuvspänning av vridning
ψ0 Faktor för kombinationsvärde av variabla laster
ψ1 Faktor för frekvent värde på variabel last
ψ2 Faktor för kvasipermanent värde på variabel last
ζ Relativ dämpning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan