Svenskt Trä Logo

Byggnadsklasser och verksamhetsklasser

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Byggnader ska delas in i brandtekniska byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet:

 • Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov
 • Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov
 • Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov
 • Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov

Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och byggnadens komplexitet.

De grundläggande brandskyddskraven på en byggnad hänförs till den brandtekniska byggnadsklassen. Vid klassindelningen ska hänsyn tas till faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna samt risken för personskador vid sammanstörtning av byggnaden. Kraven bestäms av:

 • Våningsantal
 • Byggnadsarea
 • Verksamhetsklass

Br0 är en ny byggnadsklass som infördes med BBR 2012.

Entresolplan räknas som ett eget våningsplan om arean för entresolplanet utgör > 50 % av golvarean på underliggande plan. Dock får entresolens area inte överstiga 100 m2 i en Br1 eller Br2 byggnad eller 200 m2 i en Br3 byggnad. För en Br3 byggnad anges dock undantag som tillåter en entresolarea på 500 m2 för ett lager eller industriverksamhet.

Följande byggnader bör utföras i de olika byggnadsklasserna:

Br0

 • Byggnader med > 16 våningsplan
 • Större byggnader i verksamhetsklass 5C
 • Utrymmen i verksamhetsklass 5D, dvs lokaler med inlåsta personer
 • Byggnader med vissa typer av samlingslokaler

Br1

 • Byggnader med 3 eller flera våningsplan (småhus i tre våningar utförs i klass Br2)
 • Byggnader med 2 våningsplan som inrymmer samlingslokal, såvida inte hela samlingslokalen är belägen i markplanet, hotell eller pensionat, vårdanläggning, elevhem e d, särskilt boende för personer med vårdbehov.

Br2

 • Byggnader med 2 våningsplan som har en byggnadsarea som är större än 200 m2 och som inte delas upp i enheter av högst denna storlek genom brandväggar i lägst klass REI 60-M
 • Byggnader med 2 våningsplan som inrymmer fler än 2 bostadslägenheter och har bostads- eller arbetsrum i vindsplanet
 • Byggnader med 2 våningsplan som inrymmer en samlingslokal om hela samlingslokalen är belägen i markplanet
 • Byggnader med 1 våningsplan som inrymmer en samlingslokal Vk2C och > 600 personer om hela samlingslokalen är belägen i markplanet. Alternativt om lokalen är belägen under markplanet och inrymmer > 300 personer
 • Byggnader med 1 våningsplan som inrymmer särskilt boende för personer med vårdbehov, vårdanläggning.

Br3

 • Byggnad som inte utförs i klass Br0, Br1 eller Br2.

eknisk byggnadsklass beror främst på antalet våningsplan
Bild 1. Brandteknisk byggnadsklass beror främst på antalet våningsplan.

Verksamhetsklasser

Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i verksamhetsklasser (Vk). Verksamhetsklasserna är nya och infördes med BBR 19:2012.

Indelningen beror på:

 • i vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter
 • om personerna till största delen kan utrymma på egen hand
 • om personerna kan förväntas vara vakna, samt
 • om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp

Samma byggnad kan delas in i flera verksamhetsklasser.

 

Verksamhetsklass Personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter Personerna kan till största delen utrymma på egen hand Personerna kan förväntas vara vakna Exempel på verksamhet
Vk1 Ja Ja Ja Industri, kontor
Vk2A Nej Ja Ja Lokaler < 150 personer
Vk2B Nej Ja Ja Samlingslokaler
        > 150 personer
Vk2C Nej Ja Ja Samlingslokaler
        > 150 personer + alkoholservering
Vk3 Ja Ja Nej Bostäder i flerbostadhus och småhus, familjedaghem, seniorboende, trygghetsboende
Vk4 Nej Ja Nej Hotell, vandrarhem, korttidsboende
Vk5A - Nej Nej Förskolor, fritidshem
Vk5B - Nej Nej Särskilt boende för personer med vårdbehov
Vk5C - Nej Nej Vårdanläggningar
Vk5D - - - Fängelser, häkten
Vk6 - Nej Nej Pappersindustri, textilindustri

Tabell 1. Verksamhetsklasser, Vk

Vk1 Industribyggnader, lager, kontor

Vk 1 omfattar utrymmen där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna.

Vk2 Samlingslokaler

Vk 2 omfattar samlingslokaler och andra lokaler där det vistas personer som inte kan förväntas vara vakna. Med en samlingslokal avses varje lokal eller varje grupp av lokaler inom en brandcell som är avsedd för ett större antal personer.

För klasser Vk 2A, Vk 2B och Vk 2C se Tabell 1.

Vk 3  Bostäder

Vk3 omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna.

Vk 4 Hotell

Vk 4 omfattar utrymmen där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna.

Vk 5 Vårdmiljöer

Vk 5 omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet.

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D:

 • Vk 5A omfattar utrymmen enbart avsedda för daglig verksamhet och som uppfyller föreskriftens första stycke.
 • Vk 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer (med fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens).
 • Vk 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård.
 • VK 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta.

Vk 6 Industri

Vk 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få mycket snabba och omfattande förlopp.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan