Svenskt Trä Logo

Trappor i utrymningsvägar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-10

Trappor i utrymningsvägar skall uppfylla brandkrav för både bärande konstruktion, ytskikt och som vägg-, tak- och golvbeklädnad.

Bärande träkonstruktion kan användas. Ytskiktskraven för vägg och tak kan uppfyllas med till exempel brandskyddat trä, men obehandlade trägolv kan användas överallt.

Bärande konstruktion

Trappor i utrymningsvägar kan utföras i trä och uppfylla krav på bärförmåga i till exempel minst 30 minuter, R30. Kravet på bärförmåga beror på byggnadens brandtekniska byggnadsklass och avser restbärförmåga efter brand och ska bl a säkerställa räddningstjänstens tillgång till byggnaden. Brandkravet kan uppfyllas genom att klä in både vangstyckenas sidor och stegens undersida. Skivbeklädnaden skall dimensioneras så att trappa och trapplan bibehåller sin bärförmåga i minst 30 minuter. En lämplig beklädnad bör skydda från förkolning under den föreskrivna tiden, till exempel en klass K230 beklädnad. Denna klass kan uppnås både med träbaserade skivor och gipsskivor, se avsnitt K-klasser. 

Dimensionerande laster

Trappors bärförmåga vid brand kan dimensioneras enligt Eurokod 5, SS-EN 1995-1-2, genom användning av laster i Eurokod 1, SS-EN 1991-1-2. Karakteristiska värden för dimensionerande laster ges i Tabell 6.2 i den svenska nationella bilaga till SS-EN 1991-1-1. Lasten är en jämnt fördelad last qk och en koncentrerad last, Qk. Lasten qk används för beräkning av den övergripande lasteffekten, t ex för dimensionering av vangstyckenas sidor och av förband, lasten Qk används för verifiering av den lokala bärförmågan, t ex för trappstegen. För trappor i bostadshus skall lasten vara qk = 2,0 kN/m2 och Qk = 2 kN. Lastkombinationerna som skall användas vid brandteknisk dimensionering bestäms enligt SS-EN 1990:2002 som:

\(\sum_\text{j \geq 1}G_\text{kj}"+"P"+"A_\text{d}"+" \psi_\text{1,1}Q_\text{k,1}"+"\sum_\text{i>1} \psi_\text{2,i}Q_\text{k,i}\)

P är representativt värde på spännkraft och Ad är dimensionerande värde för olyckslast. Vid dimensio-nering av trappor i brandfallet är P = Ad = 0. Det representativa värdet för den variabla lasten Q1 skall, enligt den svenska nationella bilagan, antas som det frekventa värdet ψ1,1Q1. I Sverige används för trappor i bostäder ψ1 = 0,5 för den största variabla lasten Q1. För övriga variabla laster gäller ψ2=0,3.

Det finns två olika fall för beräkning av en trappas bärförmåga vid brand:

  1. Direkt efter brand, när trappan fortfarande har förhöjd temperatur och träets hållfasthet har minskat. Det finns inga beräkningsmodeller för avsvalningsfasen men bärförmågan kan beräknas med hjälp av resttvärsnitten enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2). Det icke lastupptagande skiktet, d0 bör beaktas.
  2. När trappan har svalnat och träet har återfått sin hållfasthet i det oförkolade tvärsnittet. I detta fall kan bärförmågan beräknas vid normal temperatur och med det kvarvarande resttvärsnittet.

Ytskikt i utrymningsväg

Trappan utgör ofta utrymningsväg, vilket innebär att vägg- och takytor skall uppfylla brandkraven, vanligtvis klass B-s1, d0. Detta krav kan uppnås med hjälp av gipsskivor och brandskyddat trä. Mindre vägg- och takytor med synligt trä i klass D kan användas på upp till max 20 % av den totala vägg- och takytan. Detta gäller vangstyckenas sidor, balustrader, trappräcken och dörrytor. 

Trappans undersida måste uppfylla samma brandtekniska krav som vägg- och takytorna. Golvet på trappor och avsats måste uppfylla samma brandtekniska krav som golv i utrymningsvägar och kan vara gjort av massivt trä.

Trappor i utrymningsvägar kan sprida brand och rök
Bild 1. Trappor i utrymningsvägar kan sprida brand och rök
.

Trappsteg. Krav på ytskikt och bärförmåga vid brand.
Bild 2. Trappsteg. Exempel på krav på ytskikt och bärförmåga vid brand
.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan