Svenskt Trä Logo

Inträngningsklasser

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-20

SS-EN 351, del 1–2, är den standard som är av särskilt intresse för träskydds- och träförädlingsindustrin. 

Till skillnad från industrin preciserar dock inte SS-EN 351 några träskyddsklasser, det vill säga behandlingar som lämpar sig för olika användningsområden.

 

Inträngningsklass Beskrivning av inträngningskravet
NP1 Inget krav på inträngning
NP2 Min. 3 mm sidinträngning
NP3 Min. 6 mm sidinträngning i splintveden
NP4 Min. 25 min inträngning i splintveden (gäller rundvirke)
NP5 Full inträngning i splintveden
NP6 Full inträngning i splintveden och min 6 mm i exponerad kärnved

Tabell 1. SS-EN 351 ger sex inträngningsklasser, NP1-NP6, att välja bland. Föreskrivare eller användare kan här bestämma den upptagning som ska krävas för ett visst träskyddsmedel i en viss riskklass. Träskyddsmedlen ska dock vara provade och dokumenterade enligt SS-EN 599, del 1-2.

Med denna flexibilitet i standarden är det möjligt att tillgodose de olika krav på kemiskt träskydd som finns i Europa. Europastandarderna har fått konsekvenser för den svenska träskydds- och träförädlingsindustrin. Alla tecken tyder på att man nationellt slår vakt om de krav/rekommendationer man tidigare hittills haft på träskyddsområdet. För att i praktiken kunna tillämpa SS-EN 351 måste den kompletteras med nationella "tolkningsdokument" i varje enskilt land.

Som nämns på sidan Nordisk branschstandard har den nordiska träskyddsindustrin beslutat att behålla de inarbetade nordiska träskyddsklasserna med "tillhörande" kvalitetskontroll och NTR:s godkännandeverksamhet för träskyddsmedel. NTR har därför utarbetat en särskild "NTR-standard" för impregnerat trä i vilken träskyddsklasserna beskrivs i termer av SS-EN 351. Godkännandeverksamheten för träskyddsmedel bibehålls och baseras på SS-EN 599. Kvalitetskontrollen bibehålls också, men med krav enligt SS-EN 351. Det nya systemet, som trädde i kraft under första halvåret 1998, har tillämpats utan negativa effekter för vare sig producenter eller konsumenter. I flera andra västeuropeiska länder pågår arbetet med att slutföra nationella "tolkningsdokument" till EN 351, något som alltså redan skett i de nordiska länderna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok