Svenskt Trä Logo

Användning av eurokoder

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Eurokoderna ska användas för att bestämma bärförmågan för byggnadsdelar och prefabricerade element förutsatt att dessa är byggprodukter och bärförmågan deklareras under CE-märket.

I korthet fastläggs att:

  • eurokoderna är obligatoriska att använda för produkter, vars bärförmåga ska deklareras vid CE-märkning
  • eurokoderna rekommenderas för byggnadsverk, dock får alternativa metoder förekomma

Regelbunden revidering av eurokoderna ska garantera att de hålls ajour med den tekniska utvecklingen. Utveckling av undervisningsmaterial och dimensioneringshjälpmedel såsom dataprogram anses vara viktiga för eurokodernas framgång.

Eurokoderna behandlar endast krav avseende konstruktioners bärförmåga, deformationer och beständighet. Texten är indelad i principer (principles) och råd (application rules). Principerna är:

  • allmänna bestämmelser och definitioner till vilka inga alternativ ges, samt
  • krav och analysmodeller för vilka inga alternativ är tillåtna.

Råd är allmänt erkända tillämpningsregler som stämmer med principerna och uppfyller dessas krav. Det är tillåtet att använda alternativa tillämpningsregler vid dimensioneringen. Men då ska man kunna påvisa att alternativet stämmer med de angivna principerna, och att det ger konstruktionen minst likvärdig bärförmåga, funktion och beständighet.

Skillnaden mellan eurokoderna och de tidigare nationella byggreglerna är olika i olika europeiska länder, varför även problemen med övergången till eurokoder ter sig olika.

När det gäller det tekniska innehållet innebär införandet av Eurokod 5 inga väsentliga förändringar, främst på grund av kontinuerlig svensk påverkan. Det finns emellertid några områden i Allmänna regler och regler för byggnader (del 1-1) där vissa regler bryter mot svensk praxis och kunnande och där Sverige inte lyckats få gehör för sina synpunkter. I Eurokod 5 har man exempelvis infört en så kallad höjdfaktor som innebär att böj- och draghållfastheten hos konstruktionsvirke med höjden (bredden) mindre än 150 mm får ökas med upp till 30 procent. Från svenskt håll menar man att det inte finns någon vetenskaplig grund för denna form av generell faktor. I Sverige beaktar man istället höjdinflytandet vid själva sorteringen. Införandet av en höjdfaktor innebär att dimensioneringsprocessen blir onödigt komplicerad utan att man vinner något i gengäld.

Branddelen i Eurokod 5 innehåller regler för brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner. Även beräkningsmetoder för förband och avskiljande konstruktioner som väggar och bjälklag ingår. För brandområdet innebär införandet av Eurokod 5 betydande framsteg eftersom dimensioneringsregler knappast fanns att tillgå tidigare. Konstruktören var beroende av handböcker, till exempel Brandsäkra trähus. I tredje versionen av handboken finns nya beräkningsmetoder som ska föreslås att ingå i den revidering av Eurokod 5 som startar 2014.

Brodelen i Eurokod 5 har stor betydelse för möjligheterna att bygga träbroar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok