Svenskt Trä Logo

Byggprodukt­förordningen

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Det europeiska byggproduktdirektivet (Construction Products Directive - CPD) med sex väsentliga krav på byggnadsverk fastställdes 1988. Från den 1 juli 2013 har CPD ersatts med byggproduktförordningen (Construction Products Regulation - CPR) som innehåller ytterligare ett väsentligt krav.

De väsentliga kraven är nu:

  1. Bärförmåga, stadga och beständighet 
  2. Säkerhet vid brand
  3. Hygien, hälsa och miljö
  4. Säkerhet och tillgänglighet vid användning
  5. Bullerskydd
  6. Energihushållning och värmeisolering
  7. Hållbar användning av naturresurser

De väsentliga kraven beskrivs i tillämpningsdokument (Interpretative Documents - ID).

Byggproduktförordningen omfattar i princip alla byggprodukter. Syftet är att underlätta handel med produkter som förutsätts varaktigt ingå i byggnader eller anläggningar.

CPR liksom tidigare CPD skiljer sig i vissa principer från andra EU-direktiv. De väsentliga kraven ställs till exempel inte på produkten som sådan utan på det färdiga byggnadsverket. Det förutsätter att produkten används på det sätt som tillverkaren avsett. Byggprodukter kan inte heller CE-märkas direkt mot förordningens krav. De måste först överensstämma med en europeisk teknisk specifikation, det vill säga en harmoniserad produktstandard (hEN) eller en europeisk teknisk bedömning (ETA).

EU-direktiv är bindande för medlemsländerna när det gäller målen som ska uppnås men ger varje land valfrihet beträffande medlen. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter med stöd av Plan- och Byggförordningen (2011:338). Dessa föreskrifter och allmänna råd finns i BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämning av europeiska konstruktionsstandarder, eurokoder).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok