Svenskt Trä Logo

CE-märkning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

CE-märkning är obligatorisk i alla länder från och med den 1 juli 2013 för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad produktstandard (hEN) eller av en europeisk teknisk bedömning (ETA), se mer info om de två vägarna nedan.

CE-märket visar att produkten svarar mot EUs minimikrav för att få säljas på EUs inre marknad. Boverket har utarbetat föreskrifter om CE-märkning (BFS 2011:8 CE 2). De har även vägledning till CE-märkning på sin webplats.

Det måste kunna bestyrkas att en produkt överensstämmer med en harmoniserad produktstandard (hEN) eller en teknisk bedömning, ETA. Den tekniska specifikationen ger noggranna anvisningar för hur detta ska gå till. Kraven på verifiering kan variera från egenkontroll till övervakad tredjepartskontroll.

Tillverkaren har ansvaret för att ta fram en prestandadeklaration.

Observera att CE-märkning inte nödvändigtvis innebär att produkten uppfyller krav i nationella byggregler och därmed får användas i alla länder. Byggherren har ansvaret för att verifiera att en byggprodukt uppfyller byggreglerna.

Harmoniserade produktstandarder

Harmoniserade produktstandarder (hEN) behandlar tekniska krav och tas fram av de europeiska standardiseringsorganen, för byggprodukter främst CEN och CENELEC, enligt så kallade mandat från EU-kommissionen och EFTA. Mandaten anger vilka produkter som behöver standardiseras i enlighet med de väsentliga kraven, se ovan.

I mandaten anges den avsedda användningen för produkterna. Nödvändiga tekniska detaljer utformas sedan i harmoniserade produktstandarder (hEN). Flertalet träprodukter har en harmoniserad produktstandard, till exempel konstruktionsvirke, limträ, träpaneler, trägolv och träbaserade skivor.

Harmoniserad produktstandard skiljer sig från annan europeisk standard genom sin speciella betydelse för att CE-märka produkter som uppfyller kraven i standarden. Harmoniserade standarder publiceras i de europeiska gemenskapernas officiella tidning OJ. Harmoniserade produktstandarder innehåller alltid en ZA-bilaga som anger vad som ska ingå i CE-märkningen av just denna produkt.

Det är obligatoriskt att CE-märka byggprodukter när det finns en harmoniserad produktstandard (hEN).

Euroepisk teknisk bedömning - EAD

Bedömningsdokument, EAD (European Assessment Document), kan utarbetas för produkter som inte omfattas av standarder och som kan vara unika eller innovativa. EU-kommissionen ger mandat till EOTA (European Organization for Technical Assessment). Bedömningsdokument kan användas för att ta fram europeiska tekniska bedömningar (European Technical Assessment, ETA) för enskilda byggprodukter. Därmed kan även dessa produkter CE-märkas, om en ETA finns.

Det är frivilligt för ett företag att ansöka om ETA när en EAD finns.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok