Svenskt Trä Logo

Fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Träfönster har lång tradition. Ett träfönster av god kvalitet uppfyller högt ställda krav på lufttäthet, värme- och ljudisoleringsförmåga samt totalekonomi.

Utvändigt bör fönstret ha ett vattenavvisande skikt som hindrar nederbörd från att tränga in i trävirket. Invändigt bör skiktet även vara ångtätt för att hindra vattenånga att diffundera ut genom virket. Fogen mellan fönsterkarm och vägg ska vara ångtät på insidan av karmen för att motverka kondens i väggkonstruktionen.

Fönster utsätts för olika slags påverkan, framförallt i samband med regn och sol. Färgskiktet kan spricka och flagna av och träet kan ibland angripas av röta. Huvudorsaken är att fukt trängt in i trävirket utan att ha möjlighet att avgå. En intakt yta kan minska upptagningen av fukt.

Planering

Ett från början väl uttorkat, rätt konstruerat och ytbehandlat träfönster ger träet en låg och jämn fuktkvot vilket gynnsamt påverkar underhållet. En regelbunden översyn av utvändig ytbehandling och kittning är avgörande för fönstrets långsiktiga funktion. Fönstrets livslängd är beroende av träråvarans kvalitet, men även det bästa virke kan förstöras av brister i tillverkning, konstruktiv utformning eller underhåll.

Om skadorna på fönstret är omfattande bör orsakerna till skadorna utredas och åtgärdas före en underhållsbehandling. Vanliga orsaker är sprickor i väggen, dåligt infästa fönsterbleck, dåliga kittfalsar, täta fogmassor på karmens utsida mellan karm och vägg samt springor i hörnsammanfogningar hos karm och bågar.

Behovet av underhållsmålning varierar mycket från fall till fall och det finns därför inga regler eller bestämda tidsperioder för när underhållsmålning ska utföras. Tiden fram till första ommålningen kan variera kraftigt beroende på fönstrets placering i ytterväggen, klimatiska förhållanden, väderstreck, fönsterkonstruktion, träkvalitet, ytbehandlingsmetod och färgsystem.

För att undvika rötskador och andra omfattande skador på fönstren bör man om möjligt göra årliga besiktningar av fönstrens kondition. Underhåll i rätt tid ger inte bara snyggare fönster, utan arbetet blir enklare och billigare och risken för rötskador minskar. Tvättning av fönstersnickerierna med jämna mellanrum är ett effektivt sätt att hålla nedbrytande smuts, mögelsporer eller alger borta.

På fönster med täckande färgskikt är blåsbildning, sprickbildning och avflagning tydliga tecken på att det är hög tid för underhållsmålning. Underhållsintervallen för täckfärgsmålade fönster är normalt fem till åtta år eller mer.

Ett laserat, oljat eller klarlackat fönster kräver tätare underhållsintervall - normalt tre till fem år och i hårt utsatta lägen varje eller vartannat år. En lasering, oljning eller klarlackning är i gengäld ofta enklare och billigare att underhålla. Skälet till den kortare hållbarheten är att solens UV-ljus till stor del kan tränga igenom laseringen och bryta ned träytan. Tjocka lasyrskikt kan börja flagna om nedbrytningen har fått pågå för länge.

Behandlingsprinciper

Eftersom fukt är upphovet till de flesta skadorna är det viktigt att träet får torka ut innan underhållsbehandlingen påbörjas. Ytfuktkvoten får inte vara högre än 16 %. Detta kontrolleras bäst med en elektronisk resistansfuktkvotsmätare. Ytfuktkvoten bör mätas på flera ställen och framförallt på fönstrets nedre delar.

Det finns olika principer för hur träfönster bör ytbehandlas. Vid målning på plats används huvudsakligen täckande alkydoljefärger (lösningsmedelsburen fet alkydoljefärg). Traditionellt används även linoljefärg. Laserande behandlingar är vanliga till fönster i småhus. En täckande ytbehandling har vid identiska förhållanden längre hållbarhet än en laserande. Fönsterbågars mellansidor skall behandlas med material som är avsedda för utvändig målning.

Ett fönsters nedre delar är mest utsatta. Kittfalsen försämras gradvis med tiden till dess att kittet lossnar från glaset. Om regnvatten tillåts tränga ned i bågunderstycket dröjer det inte länge förrän ytbehandlingen får defekter och fönstret påverkas. Sprickbildning och avflagning av färgskikt påskyndas genom inträngd fukt i trävirket.

De flesta träfönster tillverkade efter 1980 består av impregnerat furuvirke i träskyddsklass NTR/B. Det finns tillverkare som använder furuvirke med hög kärnvedsandel som alternativ till impregnerat virke. Flertalet träfönster tillverkade efter 1975 är industriellt ytbehandlade. Industriella färgsystem ger ett färgskikt som ofta är blankt och hårt och som fordrar en nedmattning genom slipning i samband med underhållsmålning.

Exempel på industriella färgsystem är:

  • alkyder
  • polyuretaner
  • polyuretan/akrylatemulsioner.

Äldre fönster målas vanligen på plats. Den traditionella behandlingen är oftast målning med linoljefärg. Till linoljefärgsmålade fönster rekommenderas underhåll med linoljefärg.

Hållbarhet

Kunskapen om hållbarheten hos de färgtyper som fönsterindustrin använder och om möjligheten att måla om med dem är ännu otillräcklig. När man i samband med en underhållsbesiktning fastställt fönstrets kondition bör man välja färg med hänsyn till underlaget. Industriellt målade fönster är ibland märkta med uppgifter om målningssystem med mera. Ibland finns en varudeklaration av de material som ingår i målningsbehandling, kitt, tätningslist med mera samt rekommendationer för underhåll. Vid osäkerhet om vilken färgtyp fönstret är målat med bör man ta kontakt med tillverkaren eller en färgexpert som kan analysera det aktuella färgskiktet. Den bästa och mest aktuella informationen om lämplig ommålningsfärg på industrimålade fönster kan därefter färgindustrin ge.

Kitt och fogmassor har uppvisat stora skillnader i hållbarhet, likaså tätningslister. Av mångårig förvaltning kan man skaffa sig kunskap om olika alternativ. Allmängiltiga provningar av sådana komponenter har utförts men de är knapphändiga.

Behandling

Underhållsintervall

Täckmålat 5-10 år (helrenovering 20-25 år)
Laserat 2-5 år

Tabell 1. Underhåll av färg på träfönster.

Tidpunkt

Utvändigt fönsterunderhåll måste utföras vid ett för målning gynnsamt klimat, vanligen under sommartid (maj – september) och vid torr väderlek. Det finns emellertid hjälpmedel som gör underhållet oberoende av utomhusklimatet. Ett allt vanligare hjälpmedel är så kallade väderskydd, som monteras utanpå fönstret. Med väderskydd förlängs målningssäsongen och underhållsåtgärderna kan därmed fördelas över en längre period.

Förutom underhåll med ytbehandling av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar behövs även flera andra underhållsåtgärder som ingår i husets drift och underhåll.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok