Svenskt Trä Logo

Översikt horisontella bärverk

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-25

Det horisontellt bärande systemet består oftast av balkar eller takstolar. I system med flera lager korsar som regel bärverken varandra under räta vinklar.

Det understa lagret kallas primärbärverk. Spännvidden på detta är oftast större än nästa lager, sekundärbärverket. Sekundärerna placeras så tätt att det tredje lagret kan utgöras av skivmaterial eller liknande som bildar själva tak- eller bjälklagsytan. I sällsynta fall finns även ett fjärde lager. Horisontella bärverk för mindre byggnader, till exempel småhus, består oftast endast av primärbärverk (takstolar) och ett sekundärt ytbärverk (takpanel). Vid dimensionering av bärverk ska även beräkning göras för olyckslast och fortskridande ras. Brandlastfallet ska också beräknas.

 

X = Vanligen förekommande    O = Förekommande
Bärverk Konstruktionsvirke Limträ Fanerträ Lättbalk
Balk X X X X
Fackverkstakstol X X O O
Treledstakstol O X O O
Ramverkstakstol X O O O
Svensk takstol X      
Ram X X O  
Båge   X O  

Tabell 1. Träbaserade bärverk – översikt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok