Svenskt Trä Logo

Träytors brandegenskaper

Publicerad 2022-02-25

Synliga träytor specificeras och uppskattas alltmer av konstruktörer och arkitekter.

Viktig information om träprodukters brandegenskaper enligt de europeiska systemen presenteras i detta avsnitt av TräGuiden.

Brandegenskaperna hos trämaterial som ytmaterial kan påverkas av många faktorer, främst:

 • Träets fuktkvot
  Träets fuktkvot påverkar brandegenskaperna, men den förändrar i regel inte brandklassen, eftersom allt trämaterial ska vara konditionerat till konstant fuktkvot vid brandprovning.
 • Träslag, densitet
  Olika träslag kan ha något olika brandbeteende. Den viktigaste fysikaliska faktorn är träets densitet. Träslag med en högre densitet kan ha bättre brandegenskaper, men egenskaper som tid till antändning och värmeutveckling påverkas även av det enskilda träslaget och dess mikrostruktur. För våra nordiska träslag har träslaget liten betydelse för brandklassen.
 • Dimensioner, tjocklek och tvärsnitt
  Trämaterial som kan anses vara termiskt tjocka, > 10 mm, har mer förutsägbara brandegenskaper än tunnare material. Ökad tjocklek hos trämaterial förbättrar inte brandegenskaperna, men trä med tjocklek < 10 mm kan ha sämre brandegenskaper.
 • Trämaterial, träkompositer
  Traditionella träkompositer som plywood, spånskiva, OSB har liknande brandegenskaper som trä eftersom den huvudsakliga faktorn som påverkar brandegenskaperna är densiteten. Produkter med låg densitet antänds snabbare och har en snabbare brandutveckling än träkompositer med hög densitet. Andra och nyare materialkombinationer är mindre förutsägbara och måste provas.
 • Behandlingar (ytbehandling, impregnering, brandskyddsbehandling)
  Trämaterial behandlas ofta genom till exempel ytbehandling eller impregnering för att ge skydd mot mikrobiologisk nedbrytning. Traditionell träskyddsbehandling påverkar inte märkbart brandbeteendet. Ytbehandling kan dock försämra träprodukters brandklass, vilket måste bestämmas genom provning. Brandskyddsbehandling kan förbättra trämaterialets brandklass från klass D till B, se avsnitt Brandskyddat trä. Behandlingens långtidsbeständighet måste dock verifieras, särskilt vid utomhusanvändning.
 • Trämodifiering
  Trämodifiering kan ofta försämra brandegenskaperna något, främst på grund av lägre fuktkvot, men oftast bibehålls samma brandklass. Kombination med andra faktorer kan dock ge till klass E. De vanligaste trämodifieringarna är värmebehandling, furfurylering och acetylering. Andra trämodifieringar kan förbättra brandegenskaperna, men varje enskild produkt måste bedömas separat.
 • Skarvar
  Skarvar mellan träprodukters olika delar kan påverka brandegenskaperna, särskilt luftspalt bakom produkten. Godkända lim påverkar vanligtvis inte brandklassen för träprodukter som ytskikt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok