Svenskt Trä Logo

Ljudisolering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-02-09

I detta avsnitt visas exempel på byggnader där man bland annat inriktat sig på projektering för en god ljudmiljö.

I flera olika projekt under de två senaste decennierna har träbyggnadet utvecklats. Idag finns en mängd olika byggsystem som har goda förutsättningar att uppfylla höga krav eller åtminstone de minimikrav vi idag tillämpar i Sverige. I detta avsnitt redovisas exempel på bärande system som har provats i olika projekt och de kan alla tjäna som goda exempel på hur en stomkonstruktion i trä kan utformas. Lösningar för konstruktion av altan– eller loftgångar och av balkonger har också provats.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok