Svenskt Trä Logo

Limträ som byggmaterial

Publicerad 2017-01-17

Uppdaterad 2018-11-23

Trä är det mest naturliga, energieffektiva och förnybara byggmaterialet. Limträ ger ett effektivt materialutnyttjande. Åtgången av träråvara blir mindre om man utnyttjar limträtekniken. Därför är användning av limträ det rätta. Limträ är en klassisk träprodukt för nyskapare. Mer än hundra års användning har bevisat dess bestående styrka och skönhetsvärden.

Styrka × prestanda × skönhet = trä3 = limträ

 • Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.
 • Limträelement är uppbyggda med individuella lameller av konstruktionsvirke och ger ett effektivt materialutnyttjande.
 • I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd.
 • Arkitekter, konstruktörer och användare har stora möjligheter att skapa egna former med limträ, vare sig det gäller en konstruktion till ett småhus, ett tak till en offentlig byggnad eller till en träbro.
 • Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä.
 • Lamellerna är fingerskarvade för att producera stora längder och är sedan sammanlimmade för att skapa önskvärd dimension.
 • Tack vare limträets uppbyggnad kan stora limträelement tillverkas av virke från mindre träd.
 • Med hjälp av limträ kan byggherrar, föreskrivare, entreprenörer och brukare njuta av styrkan, skönheten och mångsidigheten hos stora träelement.

Därför limträ!

 • Styrka – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.
 • Miljö – Råvaran är förnybar. Limträ kan återanvändas eller återvinnas.
 • Skönhetsvärde – Limträ är en estetiskt tilltalande och miljöskapande produkt.
 • Energi – Energianvändningen vid limträtillverkning är liten jämfört med andra konstruktionsmaterial.
 • Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Formbarhet – Limträ kan tillverkas praktiskt taget i vilken form som helst.
 • Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig.
 • Brandmotstånd – Limträ motstår en brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Bearbetbarhet – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg. Hål och urtag kan göras i limträ efter samråd med en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör.


Kontorshus med stomme av pelare och balkar av limträ.
Kontorshus med stomme av pelare och balkar av limträ.
Samverkansbjälklag av limträ och betong. Kv. Uppfinnaren, Växjö.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok