Svenskt Trä Logo

Ljud

Byggnader ska enligt Boverkets Byggregler, BBR, dimensioneras och utformas med hänsyn till förekommande bullerkällor och så att uppkomst och spridning av störande buller begränsas. 

Bostäder ska utformas så att buller utomhus och i angränsande utrymmen dämpas och inte påverkar dem som vistas i bostaden på ett besvärande sätt.

Väggar och bjälklag uppbyggda av trä är mycket lätta jämfört med stommaterial som exempelvis betong, och tyngden har stor betydelse för ljudisoleringen. Men utvecklingen inom träbyggnadstekniken har resulterat i flera nya konstruktionslösningar särskilt när det gäller ljudisolering.

Här behandlas byggfysikaliska aspekter när det gäller ljud och akustik, ljudisolering, dimensionering för goda ljudförhållanden med mera.

Se föreläsning:
"Tysta hus i trä"
, Klas Hagberg, VD, Acouwood AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

Se föreläsning:
"Akustik i konstruktioner av trä", Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok