Svenskt Trä Logo

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2018-08-20

Dimensioneringen av väggar sker alltid med utgångspunkt från de funktionskrav som ställs på ljudförhållandena i projektet.

Allmänt

Att undvika flanktransmission är viktig för ljudförhållandena i alla slags byggnader, inte minst sådana med trästomme.

Lösningar som används styrs nästan alltid av ljudkraven. Det är särskilt tydligt för lätta konstruktioner. I träkonstruktioner där man eftersträvar hög ljudisolering är det mycket viktigt att byggdelen blir rätt uppbyggd samt att knutpunkterna mellan olika byggnadsdelar utförs på rätt sätt så att ljudöverföringen blir så liten som möjligt. Vid höga ljudkrav såsom i bostäder måste flanktransmissionen minimeras, vilket innebär att en strukturell avskiljning ofta bör utföras i flanktransmissionsvägen. I horisontell riktning i bottenplan kan avskiljningen ordnas enligt principer som används mellan två radhus, se bild 1 nedan. Längre upp i byggnaden måste bjälklagen akustiskt avskiljas på annat sätt. Kontroll av lösningar för minimering/optimering av byggdelar och flanktransmission kan ofta ske med beräkningar beroende på material i bjälklag och dess utformning.

Bjälklag bruten med slits

Bild 1. I många konstruktioner måste bjälklaget brytas med en slits. Behovet kan variera med utformningen av knutpunkten.

Väggar

Väggar av massivträ är liksom väggar av skivor och reglar mycket lätta jämfört med tunga stommaterial som betong. Eftersom tyngden/massan har väsentlig betydelse i många fall kan ljudsisoleringen vara otillräcklig hos exempelvis enkla element av massivträ. Genom att utnyttja dubbelkonstruktioner kan dock god ljudisolering uppnås.

Enkel regelvägg

Det effektivaste sättet att variera ljudisoleringen hos enkelregelväggar är att förändra vikten genom att öka eller minska antalet skivor i väggen. I diagrammet redovisas några typiska reduktionstalsvärden för en regelstomme med 1. 45 mm reglar och 2. 95 mm reglar. Man kan notera att kavitetsdjupet inte påverkar ljudisoleringen nämnvärt. Notera att genom dubbla antalet väggskivor så ökar ljudisoleringen med cirka 6 dB.

I en enkel regelvägg med träreglar leds det mesta ljudet genom väggen via träreglarna, vilket innebär att ljudisoleringen inte påverkas nämnvärt av mängden eller densiteten hos isolermaterialet i väggen. Viss isolering (min 30 mm) skall ändå finnas för dämpning.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 1. Vägt reduktionstal ( Rw + C50 -3150) för enkel regelvägg vars träreglar är 45 respektive 95 mm höga. Värdena i figuren bygger på laboratoriemätningar. Reduktionstal utan korrektionsterm är cirka 2 dB högre. Diagrammet skall inte användas för dimensionering.

Dubbel regelvägg

Med dubbla regelväggar kan man uppnå mycket god ljudisolering. Till skillnad från enkla regelväggar så har mängden isolermaterial betydelse för ljudisoleringen hos dubbla regelväggar. I diagram 2 visas experimentella resultat för väggar med varierande mängd isolering. Densiteten på isoleringen ligga normalt i intervallet 10-35 kg/m3.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 2. Dubbel regelvägg och träreglar med höjden 70 mm och totalt kavitetsdjup om 150 mm, Diagrammet skall inte användas för dimensionering
.

Vidare kan man notera att även för en dubbel regelvägg så påverkar antalet skivor ljudisoleringen precis som för enkla regelväggar. Se diagram 3. I detta fall ökar ljudisoleringen med nästan 12 dB vid en dubblering av antalet skivor. Luftspalten mellan skivorna spelar också en stor roll för ljudisoleringen. Sambandet mellan luftspalt och ljudisolering är inte linjärt. Det ökar till och med exponentiellt om väggens luftspalt ökas tillräckligt mycket och förutsatt att spalten är fylld med isolermaterial. Detta innebär att till exempel en 500 mm tjock dubbel regelvägg fylld med isolermaterial är vida överlägsen till exempel en 250 mm betongvägg trots att betongväggens ytvikt är betydligt större. Dock kan ljudisoleringen i låga frekvenser vara lägre beroende på luftspaltens tjocklek.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 3. Vägt reduktionstal (Rw + C50 -3150) för dubbel regelvägg med varierat antal gipsskivor utan isolering. Väggens kavitetsdjup är 150 mm och värdena baserar sig på laboratoriemätningar. Diagrammet skall inte användas för dimensionering
.

Enkel massivvägg

I diagram 4 visas den ljudisolering som kan förväntas för en limmad massiv trävägg. Hos spikade väggar har några decibel högre värden erhållits.

Vägt reduktionstal (Rw och Rw + C50-3150 ) för korslimmade massivträväggar
Diagram 4. Vägt reduktionstal (Rw och Rw + C
50-3150 ) för korslimmade massivträväggar. Kurvan bygger på beräkningar med hjälp av SEAWOOD (www.silent-timber-build.com) samt laboratoriemätningar.

Dubbel massivvägg

Med en dubbelkonstruktion kan man få betydligt bättre ljudisolering. Nedan redovisas några exempel på olika KL trä kombinationer som alla kan uppfylla eller nästan uppfylla BBR. Tänk dock på att utformning av knutpunkter kan försämra värdet mellan två rum i färdig byggnad. Värdena är beräknade i samma mjukvara som ovan. 

blobid0.png

Bild 2. Vägt reduktionstal utan och med anpassningsterm (Rw / Rw + C50-3150) för en 210 mm tjock dubbelvägg uppbyggd av KL skivor med olika tjocklek samt olika luftspalt och isolering. Vänster, (Rw / Rw + C50-3150 = 56 / 54 dB); Mitten, (Rw / Rw + C50-3150 = 54 / 51 dB); Höger, (Rw / Rw + C50-3150 = 54 / 51 dB) 

De värden som redovisas ovan gäller under förutsättning att väggens båda halvor inte har någon som helst ljudbrygga, det vill säga strukturell förbindelse. Med ljudbryggor blir ljudisoleringen sämre och i vissa fall avsevärt mycket sämre. Det är alltså viktigt att väggen byggs upp som två helt skilda element, det vill säga som en klassisk radhusvägg. Utformning av flankerande fasader/väggar och bjälklag måste beaktas för att minimera andra ljudbryggor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok