Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar

Publicerad 2003-09-01

Dimensioneringen av väggar sker alltid med utgångspunkt från de funktionskrav som ställs på ljudförhållandena i projektet.

Flanktransmissionen är viktig för ljudförhållandena i alla slags byggnader, inte minst sådana med trästomme.

Lösningar som används styrs i hög grad av ljudkraven. Det är särskilt tydligt för lätta konstruktioner. I träkonstruktioner där man eftersträvar hög ljudisolering är det mycket viktigt att utföra knutpunkterna mellan olika byggnadsdelar på rätt sätt så att inte ljudöverföring sker. Vid höga ljudkrav som i bostäder måste flanktransmissionen mer eller mindre elimineras. En strukturell avskiljning måste införas i flanktransmissionsvägen. I horisontell riktning kan avskiljningen ordnas som man normalt gör mellan två radhus. Samma princip gäller för gränsen mellan två lägenheter i ett flerbostadshus.

Väggar av massivträ är liksom väggar av skivor och reglar mycket lätta jämfört med tunga stommaterial som betong. Eftersom tyngden har stor betydelse för ljudisoleringen blir både luft- och stegljudsisoleringen ganska dålig hos enkla element av massivträ. Genom att utnyttja dubbelkonstruktioner kan dock god ljudisolering uppnås.

Enkel regelvägg

Det effektivaste sättet att variera ljudisoleringen hos enkelregelväggar i trä är att förändra vikten genom att variera antalet skivor på väggen. I diagrammet redovisas några typiska reduktionstalsvärden för en regelstomme med kavitetsdjup på 45 mm respektive 95 mm. Man kan notera att kavitetsdjupet inte påverkar ljudisoleringen nämnvärt. Notera att genom dubbla antalet väggskivor så ökar ljudisoleringen med cirka 6 dB.

I en enkel regelvägg leds det mesta ljudet genom väggen via träreglarna, vilket innebär att ljudisoleringen inte påverkas nämnvärt av mängden eller densiteten hos isolermaterialet i väggen.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 1. Vägt reduktionstal ( Rw + C50 -3150) för enkel regelvägg vars träreglar är 45 respektive 95 mm höga. Värdena i figuren bygger på laboratoriemätningar. Reduktionstal utan korrektionsterm är cirka 2 dB högre.

Dubbel regelvägg

Med dubbla regelväggar kan man uppnå mycket god ljudisolering. Till skillnad från enkla regelväggar så har mängden isolermaterial stor betydelse för ljudisoleringen hos dubbla regelväggar. I diagram 2 visas experimentella resultat för väggar med varierande mängd isolering. Undersökningar visar att för att öka ljudisoleringen med ökad mängd isolering bör densiteten på isoleringen ligga i intervallet 10-35 kg/m3.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 2. Dubbel regelvägg och träreglar med höjden 70 mm och totalt kavitetsdjup om 150 mm
.

Vidare kan man notera att även för en dubbel regelvägg påverkar antalet skivor ljudisoleringen precis som för enkla regelväggar. Se diagram 3. I detta fall ökar ljudisoleringen med nästan 12 dB vid en dubblering av antalet skivor. Kavitetsdjupet spelar också en stor roll för ljudisoleringen. Sambandet mellan kavitetsdjup och ljudisolering är inte linjärt. Det ökar till och med exponentiellt om väggens kavitetsdjup ökas tillräckligt mycket och förutsatt att kaviteten är fylld med isolermaterial. Detta innebär att till exempel en 500 mm tjock dubbel regelvägg med kaviteten fylld med isolermaterial är vida överlägsen till exempel en 250 mm betongvägg trots att betongväggens ytvikt är betydligt större.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 3. Dubbel regelvägg med varierat antal skivor. Väggens kavitetsdjup är 150 mm och värdena baserar sig på laboratoriemätningar
.

Enkel massivvägg

I diagram 4 visas den ljudisolering som kan förväntas för en limmad massiv trävägg. Hos spikade väggar har några decibel högre värden erhållits.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 4. Vägt reduktionstal (Rw + C
50-3150 ) för limmade massivträväggar. Kurvan bygger på laboratoriemätningar av väggar med tjockleken 65 och 105 mm. Vägt reduktionstal exklusive anpassningsterm blir 1 dB högre.

Dubbel massivvägg

Med en dubbelkonstruktion kan man få mycket hög ljudisolering. I diagram 5 visas vägt reduktionstal för en dubbelkonstruktion bestående av två spikade, 65 mm tjocka väggar där mellanrummet är fyllt med mineralull. Kurvan har erhållits genom interpolation från mätvärden vid 100, 150 och 200 mm spalt. Dessa kurvor är konstruerade utifrån laboratoriemätta värden.

Dimensionering för goda ljudförhållanden - väggar
Diagram 5. Vägt reduktionstal (Rw + C50-3150) för en dubbelvägg uppbyggd av spikade väggar och fylld med mineralull. Den övre kurvan gäller för två 105 mm tjocka väggar och den undre för två stycken 65 mm tjocka väggar. Med limmade väggar blir för båda tjocklekarna isoleringsindex 1 dB sämre än för spikade. Kurvorna, som är konstruerade utifrån laboratoriemätta värden, innefattar inga säkerhetsmarginaler.

De värden som redovisas i diagrammet gäller under förutsättning att väggens båda halvor inte har någon som helst ljudbrygga, det vill säga strukturell förbindelse. Med ljudbryggor blir ljudisoleringen sämre och i vissa fall avsevärt mycket sämre. Det är alltså viktigt att väggen byggs upp som två helt skilda element, det vill säga som en klassisk radhusvägg. En flankerande fasad exempelvis får inte fungera som ljudbrygga.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan