Svenskt Trä Logo

Egenkontroll av limträmontage

Publicerad 2018-07-11

Egenkontroll av utfört arbete enligt upprättad och godkänd egenkontrollplan ska följas upp dagligen, då vissa delar som ska kontrolleras annars kan komma att byggas in och inte bli kontrollerbara.

Kontrollpunkter gällande montage av beslag omfattar typ av beslag och placering samt typ och mängd av fästdon. Vissa delar av detta är svåra att kontrollera i efterhand. Dokumentera gärna i samband med montaget att alla beslag är rätt monterade.

En viktig del av egenkontrollen är att se till att limträstommen står i lod och med rätt avstånd mellan limträelementen. Detta bör kontrolleras fortlöpande då det kan bli svårt att åtgärda avvikelser när vissa andra byggdelar kommit på plats.

Eventuella avvikelser ska, om de överskrider gällande toleranser, i första hand åtgärdas eller meddelas montageansvarig för bedömning av erforderliga åtgärder.

Montage av bandyhall med limträstomme, Nässjö.
Montage av bandyhall med limträstomme, Nässjö.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok