Svenskt Trä Logo

Brandstatistik för flervåningsträhus

Publicerad 2022-02-25

Flervåningshus med trästomme har kunnat byggas i Sverige sedan 1994, då vi fick funktionsbaserade byggregler.

Byggtekniken är nu väl etablerad och stadigt ökande. Personskyddet är klart definierat i byggreglerna och nu har frågor om egendomsskydd aktualiserats från nya perspektiv. Som ett steg i ökad förståelse har brandincidenter kartlagts i de flervåningshus som hittills byggts med trästomme. Kartläggningen visar att moderna flerbostadshus med trästomme har en lägre frekvens av brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten än hela beståndet av flerbostadshus.

Flerbostadshus med trästomme har totalinventerats och analyserats. Det har resulterat i en databas med totalt 10 264 bostäder från 188 byggnadsprojekt under perioden 1994–2015, vilket bedöms vara mer än 95 % av genomförda projekt. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har därefter levererat utdrag ur sin incidentdatabas med insatser från räddningstjänsten.

Totalt har 22 brandincidenter i flervåningsträhus inrapporterats för perioden 1998–2014. I endast en av de inrapporterade brandincidenterna har stommaterialet haft någon inverkan på brandförloppet. Denna brandincident avser ett hus på Klintvägen i Luleå, som fick rivas efter branden. Branden finns väl dokumenterad och brister i detaljlösningar och kontroll har identifierats.

Jämförelse med hela bostadsbeståndet

Brandincidenternas omfattning har indelats i sex nivåer på brandspridningen enligt MSBs och Räddningstjänstens definition, se Tabell 1. Utgående från totala antalet incidenter borde det ha inträffat cirka 73 incidenter i beståndet av trähus om bestånden är likvärdiga. I denna studie identifierades endast 22 incidenter, se Tabell 1.

Befintlig statistik visar alltså en lägre frekvens av brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten i trähus jämfört med rikssnittet för alla flerbostadshus. Detta är inte förvånande, bland annat med hänsyn till att träbyggnaderna är relativt nya och kan förväntas ha dimensionerats enligt de senaste kunskaperna om brandskydd av trähus. Dock finns ingen statistik över brandincidenter med uppdelning på byggnadens ålder att jämföra med. Brandincidenterna med insats från räddningstjänsten i de moderna träbyggnaderna är 0,4 per 1000 lägenheter och år. Motsvarande data för hela bostadsbeståndet i flerbostadshus under samma tid är 1,2 per 1000 lägenheter och år.

Utfallet är dock så litet att fortsatt analys snarare bör vara kvalitativ än kvantitativ.


Tabell 1. Brandincidenter med insats från räddningstjänsten i flerbostadshus 1998–2014 enligt MSBs statistik samt förväntat antal brandincidenter i trähus jämfört med identifierade incidenter.

 

Totalt antal

I start-föremål

I start-utrymmet

I start-brand-cellen

I start-byggnaden

Till andra byggnader

Okänd

Brandincidenter totalt

48 949

32 386

11 160

3 865

1 347

84

107

Förväntat antal i trähus

73

48

17

6

2

0,1

0,2

Incidenter i trähus

22

12

7

1

2

0

0

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok