Svenskt Trä Logo

Dimensioneringsgång

Här beskrivs principerna för dimensionering av bärande konstruktioner och de olika stegen i processen.

Vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden beaktas säkerheten med hjälp av särskilda partialkoefficienter för last och bärförmåga och särskilda värden på laster och hållfasthet.

Hur metoden tillämpas illustreras med principfallen dimensionering i brottgränstillståndet och dimensionering i bruksgränstillståndet. Tillämpningarna är anpassade till den sameuropeiska tränormen Eurokod 5 och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Boverkets konstruktionsregler), EKS, för närvarande EKS 12 (BFS 2022:4).

Väggar och bjälklag i korslimmat trä, KL-trä behandlas särskilt. Se avsnitt KL-träkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok