Svenskt Trä Logo

Brandstandarder

Publicerad 2022-02-25

Svenska standarder baseras på europeiska standarder, som är obligatoriska att använda i alla länder sedan 2013, men som började användas i Sverige redan runt millennieskiftet. SIS Svenska Institutet för Standarder följer och medverkar i internationell standardisering genom ett stort antal tekniska kommittéer. Brandstandarderna behandlas inom SIS tekniska kommitté TK 181 Brandsäkerhet och Eurokoderna inom TK 182 Trä.

De viktigaste brandstandarderna för trämaterial och träkonstruktioner är två klassificeringsstandarder, en för reaktion vid brandpåverkan (för synliga ytmaterial) och en för brandmotstånd hos hela konstruktionselement.

Klassifikationerna baseras på brandprovning efter olika brandprovningsmetoder, som hänvisas till i klassifikationsstandarderna:

  • SS-EN 13501-1:2019 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement – Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan.
  • SS-EN 13501-2: 2016 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement – Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem.

För hela konstruktionselement är dessutom möjligheterna att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd viktig. Det görs enligt branddelen av Eurokod 5:

  • SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010 Dimensionering av träkonstruktioner – Del 1-2: Allmänt – Brandteknisk dimensionering

TK 181 har gett ut en översikt över brandstandarder Byggnadstekniskt brandskydd – om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder. Se länk nedan för att ladda ned broschyren.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok