Svenskt Trä Logo

Brandtekniska funktionskrav

Publicerad 2022-01-02

De europeiska systemen för brandsäkerhet i byggnader består främst av klasser för brandexponerade byggprodukter samt provnings- och beräkningsstandarder för brandegenskaper. De europeiska standarderna berör framför allt harmoniserade metoder för att verifiera produkters brandegenskaper.

Krav enligt byggproduktförordningen

Byggregler har ändrats till att bli alltmer funktionsbaserade i stället för tidigare detaljregler. Denna utveckling har påskyndats av byggproduktdirektivet (CPD Construction Products Directive) som infördes 1988. CPD har ersatts av byggproduktförordningen (CPR Construction Products Regulation) som trädde i kraft den 1 juli 2013. CPR innehåller sju väsentliga krav. Brandsäkerhet är ett av dessa krav, enligt vilket byggnadsverk ska utformas och byggas så att följande uppfylls i händelse av en brand:

 • Byggnadsverkets bärförmåga kan antas förbli intakt under en bestämd tid
 • Uppkomst och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas
 • Brandens spridning till angränsande byggnadsverk begränsas
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket kan lämna detta eller räddas på annat sätt
 • Räddningsmanskapets säkerhet beaktas.

Dessa väsentliga brandskyddskrav implementeras genom europeiska standarder inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, se Bild 1. I figuren ingår även möjlighet till tekniska bedömningar (ETA European Technical Assessment) inom EOTA European Organisation for Technical Assessment för produkter som saknar harmoniserade produktstandarder. Riktlinjer för utformning av ETA ges i EAD European Assessment Document.

System för europeiska brandstandarder för byggprodukter

Bild 1. System för europeiska brandstandarder för byggprodukter.

Europeisk harmonisering av regler för dimensionering av konstruktioner

De europeiska dimensioneringsreglerna för byggkomponenter och konstruktioner kallas Eurokoder och har som mål att bland annat tillhandahålla dimensioneringskriterier och beräkningsmetoder för krav på mekanisk hållfasthet, stabilitet och brandmotstånd, samt ta hänsyn till aspekter som hållbarhet och ekonomi. De möjliggör utbyte av byggnadstjänster inom EU och underlättar användning av byggprodukter och prefabricerade konstruktioner och element genom att använda jämförbara dimensioneringsegenskaper och bidra till att öka den Europeiska Unionens inre marknad.

Eurokoderna har implementerats i den nationella lagstiftningen i alla europeiska länder. Nationella bilagor har tagits fram med specifika regler och värden för att bibehålla den existerande säkerhetsnivån i respektive land. De nationella bilagorna måste användas och innehålla följande information:

 • Värden och klasser där det finns olika alternativ i Eurokoden
 • Specifika uppgifter, till exempel materialegenskaper, vind- och snölaster
 • Procedur som bör följas när det finns alternativa procedurer i Eurokoden
 • Beslut om tillämpnings- och informationsbilagor.

Eurokoderna består av tio delar:

 • Eurokod Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk SS-EN 1990
 • Eurokod 1 Laster på bärverk SS-EN 1991
 • Eurokod 2 Dimensionering av betongkonstruktioner SS-EN 1992
 • Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner SS-EN 1993
 • Eurokod 4 Dimensionering av samverkanskonstruktioner SS-EN 1994
 • Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner SS-EN 1995
 • Eurokod 6 Dimensionering av murverkskonstruktioner SS-EN 1996
 • Eurokod 7 Dimensionering av geokonstruktioner SS-EN 1997
 • Eurokod 8 Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning SS-EN 1998
 • Eurokod 9 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner SS-EN 1999

Alla Eurokoder som berör material, alltså 2, 3, 4, 5, 6 och 9, har en del 1-1, till exempel SS-EN 1995-1-1, för utformning av byggnadsverk och byggnader, samt en del 1-2, till exempel SS-EN 1995-1-2, för brandteknisk dimensionering. Eurokoderna har ersatt de nationella dimensioneringsreglerna (i Sverige BKR).

Eurokoderna möjliggör beräkning och verifiering av bärförmågan hos komponenter och konstruktioner för olika material genom semi-probabilistisk dimensionering med partialkoefficienter för säkerhet. Det är även möjligt att dimensionera konstruktioner och komponenter vid brand med hjälp av tabellvärden och förenklade eller allmänna beräkningsmetoder. Brandavsnitten i Eurokoderna innehåller även parametriska kurvor för temperatur-tid som representerar verkliga eller naturliga brandscenarier som alternativ till standardbrandkurvan, vilket kan vara särskilt användbart vid utvärdering av existerande konstruktioner. Det finns dock för nuvarande otillräcklig kunskap för att kunna beräkna träkonstruktioners bärförmåga vid brand enligt parametriska brandkurvor.

De utökade beräkningsmetoderna i Eurokoderna ställer högre krav på kompetens hos användaren än tidigare regelverk.

Eurokoderna revideras för nuvarande. Den nya versionen av Eurokod 5 beräknas vara klar 2025, men redan nu kan de nya beräkningsmetoderna användas med hänvisning till publicerad forskning, se avsnitt Träkonstruktioners brandmotstånd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok