Svenskt Trä Logo

Väderskydd av limträstomme under uppförandefasen

Publicerad 2018-07-11

Årstid och geografiskt läge för limträmontaget avgör vad man ska fokusera på vid såväl hantering som montage av limträ. Under höst-vinter-vår gäller det att se till att limträet inte smutsas ned av regnvatten eller blötsnö. Mikrobiell påväxt är däremot något som man vanligtvis inte behöver tänka på under den kalla årstiden.

Limträ som kortvarigt blivit uppfuktat och sedan kommer under tak, torkar i regel ut till en fuktkvot som normalt inte medför mikrobiell påväxt. Sommar och tidig höst däremot är den tidsperiod då mikrobiell påväxt kan uppkomma på limträytor. Då måste man se till att det är bra luftväxling kring limträelementen. Detta gäller vid såväl hantering och lagring som vid bearbetning och montage.

Limträ som konstruktionsmaterial påverkas i regel inte negativt av nederbörd, solstrålning, värme eller kyla under montageskedet. Bärförmågan är kvar i sin helhet och de formförändringar som kan ske vid nederbörd eller solstrålning återgår när limträbalkarna har återfått sin normala fuktkvot igen.

Tids- och temperaturaspekten är dock en faktor som måste respekteras, då tiden som materialet exponeras för nederbörd och solstrålning är en viktig parameter för hur mycket ytorna påverkas av smuts och solblekning. Ska limträstommen ytbehandlas med täckfärg efter montaget, är dock nederbörd och solstrålning under montageskedet oftast inget problem.

Som ett extra skydd mot mikrobiell påväxt på limträytor kan man göra en grundbehandling. Det finns särskilda träskyddsprodukter som kan förhindra mikrobiell påväxt, till exempel träolja eller någon typ av så kallad vattenburen, färglös trägrund.

Stora limträelement över 500 mm kan få småsprickor vid snabb uttorkning av solstrålning, ytan blir varm och torkar vilket gör att den krymper lite, den inre delen har kvar sin dimension och det blir spänningar i limträet.

I följande avsnitt beskrivs några olika sätt att åstadkomma väderskydd beroende på förutsättningar och behov i det enskilda projektet.

6.1 Montage av limträstomme utan väderskydd

6.2 Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd

6.3 Montage av limträstomme med ytbehandling som väderskydd

6.4 Montage av limträstomme med partiellt väderskydd

6.5 Montage av limträstomme med övertäckning, temporärt tält

6.6 Temporära väderskydd som ska kvarstå

6.7 Viktiga råd för att undvika missfärgning av limträelement

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok