Svenskt Trä Logo

Ytbehandling av limträ

Publicerad 2018-07-11

Ytbehandling av limträ kan, förutom montage av limträ, ingå i en totalentreprenad eller en limträentreprenad. 

För att få en långsiktigt hållbar yta på limträ måste i regel en ytbehandling med tillhörande underhåll utföras på plats, särskilt om limträet kommer att exponeras utomhus för väder och vind. Bärande limträkonstruktioner ska såväl under byggskedet som under bruksskedet skyddas mot långvarig nederbörd och annan fukt, till exempel markfukt. Fri utomhusexponering kan dock förekomma, till exempel limträpelare vid entréer och fasader av limträpanel.

Många ytbehandlingar ger ett visst skydd mot uppfuktning och uttorkning. Vissa ytbehandlingar har dessutom viss skyddande effekt mot mikrobiell påväxt. Med en fuktskyddande ytbehandling motverkas deformationer och sprickbildning i måttlig grad. De flesta sprickor som uppstår i limträelement innebär dock som regel ingen risk beträffande hållfasthetsegenskaperna. Vid osäkerhet bör emellertid limträtillverkaren eller en byggnadskonstruktör kontaktas för ett utlåtande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok