Svenskt Trä Logo

Planera ett träbygge

Att planera och projektera trähus skiljer sig inte från byggprojekt i andra material.

Hänsyn måste tas till träets egenskaper och särskilda förutsättningar, möjligheterna att kombinera med andra material, funktionella, tekniska och estetiska faktorer.

Dagens träbyggnadsteknik för bostadshus upp till åtta våningar visar att tekniken är såväl tekniskt som ekonomiskt väl så bra som alternativen. Framställningen här är främst inriktad på flerbostadshus, men den kan även i många fall appliceras på småhusbyggande. Förutsättningar för projektering fram till systemhandlingar behandlas. Småhusens och flervåningshusen arkitektur behandlas i Att välja trä.

I Byggsystem beskrivs de stomsystem som används, byggnader med stor spännvidd och tekniska system för installationer. Fasadsystem i skivmaterial beskrivs separat. Bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner behandlar dels projektering för god bullerdämpning, dels utomhuskonstruktioner som staket, skärmar och spaljéer samt generella aspekter på konstruktivt träskydd och val av material. Träbroar beskrivs i ett separat avsnitt.

Se program:
"Träbyggande är dyrt sanning eller myt!”, Vad höjer respektive sänker kostnader?​ Är tid och kostnader de rätta när träprojekt kalkyleras? Hur stor betydelse har den totala byggtiden?​ Har försäkringskostnaderna någon betydelse Deltar gör: John Lindgren, Högskolan i Halmstad, Universitetslektor och Maria Säterdal, Växjöbostäder, VD. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2021.

Se program:
"Bättre, billigare, byggande i trä!"
, Hållbara livsmiljöer, kortare tid, lägre vikt, enklare grund, lätt och snabbt att montera. Samtal med Mikael Krüger, vd, Stenmarks Bygg i Skaraborg AB och Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. 

Se föreläsning:
"Därför vill vi bygga mer i trä"
, Jan Dahlkvist, Marknadsutvecklingschef, NCC Sverige AB. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok