Svenskt Trä Logo

Träbroar

Med dagens träbyggnadsteknik kan man bygga inte bara gång- och cykelbroar utan även vägbroar i trä som motsvarar de krav som ställs på moderna broar.

Valet att bygga en bro i trä görs ofta utifrån kostnadsaspekter samt estetik- och miljöhänsyn. Det finns många sätt att utforma en träbro och här beskrivs brotyper och vad man ska tänka på vid projektering och byggande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok