Svenskt Trä Logo

Tillverkning, transport och montering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Träbroar kan tillverkas på olika, många gånger okonventionella sätt.

Man måste för varje enskilt fall söka den metod som ger den bästa lösningen, men man eftersträvar alltid att så stor del av arbetet som möjligt utförs på fabrik för att minimera arbetet på byggplatsen.

Detta gäller framförallt ju mer komplex konstruktionen är och ju längre bort tillverkningen ligger från byggplatsen. Det ger hög kvalitet när broarna byggs i en kontrollerad miljö och montage sker snabbt på byggplatsen. Tillverkningen bör ske i samråd med byggherre, projektör och entreprenör.

Många träbroar tillverkas i ett stycke, transporteras till byggplatsen och monteras där. Mindre broar kan tillverkas hela på fabrik med räcke och allt, men eventuell asfaltbeläggning utförs på plats. Till större broar tillverkas brodelar i fabrik och fraktas i lämpliga enheter till byggplatsen, där bron monteras och sedan lyfts i läge och färdigställs.

Strävan efter högsta möjliga prefabriceringsgrad leder till transporter av stora brodelar. På grund av träets låga vikt utgör broarnas eller brodelarnas tyngd oftast inte någon begränsning för sektionernas storlek. Hur stora delar som kan transporteras beror på vägförhållandena mellan fabrik och byggplats. Begränsande är vägkurvornas radie, hinder som ligger intill vägen (träd, vägskyltar, hus med mera), mitträcken på vägarna samt genomfartshöjder under broar och luftledningar. I allmänhet kan man utgå ifrån att brotransporter med längder upp till 30-40 m och höjder på 4,50 m inte medför särskilda transportproblem. Fordonslängd upp till 24 m kräver inga särskilda åtgärder. Längre fordon medför dock något dyrare transporter, eftersom det krävs varningsbil eller följebil beroende på längden. Det kan också ibland vara nödvändigt att minska sektionernas storlek om tillgängligheten på byggplatsen är begränsad för kranar eller om utliggningen blir för stor för att lyfta tunga sektioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok