Svenskt Trä Logo

Skogsbruk

Den svenska skogen har hög produktivitet. Det avverkade virket fördelas till olika slag av skogsindustri.

På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats. Eftersom avverkningen är mindre än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka. Närmare 70 procent av Sveriges yta (landareal) täcks av skog, främst barrskog. Det är endast allra längst i söder som lövskog dominerar.

I stort sett all skog i Sverige kan definieras som kulturskog, det vill säga skog som brukas och sköts. Det är endast i de nordligaste fjällområdena som det finns så kallade urskogsliknande områden, det vill säga områden som inte påverkats av odling eller skogsvårdande åtgärder. Dessa kallas naturskogar.

Av den skog som avverkas i Sverige går ungefär 47 procent till sågverken i form av sågtimmer, 45 procent till massaindustrin och 8 procent blir brännved, stolpar med mera. Träfibrer finns i en mängd produkter som man vanligtvis inte förknippar med trä, som till exempel disktrasor, kläder, bränsle, medicin med flera. Skogen är också nödvändig för friluftsliv och rekreation. Det är viktigt att den sköts på rätt sätt både för att undvika skador, gynna produktion och kvalitet samt för att tillgodose den biologiska mångfalden och människors friluftsintressen.

Se föreläsning:
"Räcker skogen till mer träbyggande?"
, Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok