Svenskt Trä Logo

Kontroll av utförande

Publicerad 2022-02-25

Träregelkonstruktioner består av en kombination av olika material som har dimensionerats för att uppfylla flera olika funktioner, till exempel brand- och ljudegenskaper. Montering och installation är avgörande för att garantera avsedd funktion. Byggnadspraxis varierar, de flesta installationerna kan utföras på fabrik, ibland även fönster, dörrar och installationer, och endast den slutliga monteringen sker på plats. I andra fall tillverkas endast elementen någon annanstans, medan det mesta arbetet med ytskikt och installation görs på byggarbetsplats.

Trots att monteringssätten kan variera är kraven för att garantera avsedda funktionsnivåer identiska. Som ett exempel måste isolering – till exempel rätt typ av mineralull – monteras noggrant och den måste vara i direkt kontakt med träreglar för att garantera avsedda brandegenskaper. Tomma hålrum kan leda till för tidig brandexponering av träet med för tidig förkolning och därmed reducerat brandmotstånd. Noggrann installation av isolering är särskilt viktig i vindsutrymmen, där isoleringen kan tendera att vara mindre noggrant installerad.

Fästdon för att fixera beklädnadsskivor är mycket viktiga för brandmotståndet. Om de är för korta kan beklädnaden falla ner tidigare än beräknat och trädelar brandexponeras, vilket kan reducera brandmotståndet. Se även Träkonstruktioners brandmotstånd som innehåller rekommendationer om lämpliga skruvlängder.

Brandstopp i hålrum, runt genomföringar och installationer måste kontrolleras på byggarbetsplatsen för att garantera avsedd funktion. Rekommendationer ges i avsnitt Detaljlösningar. Dessa detaljer kan endast kontrolleras under byggtiden och kvaliteten på utförandet måste kontrolleras noggrant av den ansvariga entreprenören.

Entreprenörens egenkontroll är viktig och bör formaliseras. Ansvarsfördelning mellan de olika yrkeskategorierna måste vara klart uttalad och projektledningens övergripande ansvar måste kommuniceras redan vid byggstart. Kontroller av tredje part, till exempel byggnadsinspektörer, sker ofta endast sporadiskt, men blir allt viktigare för större och mer komplexa byggnader.

Besiktningsplaner och kontrollistor måste finnas både för utformning och utförande och kommuniceras till alla parter. De bör i detalj specificera besiktningsområden och besiktningsansvar. Kritiska områden, såsom gränsytor mellan de olika kontrollfunktionerna, bör ges särskild uppmärksamhet.

En särskild kontrollplan med avseende på brand bör upprättas vid större trähusbyggen.

Kontrollbehov:

  • Träkonstruktioner kräver kontroll av detaljutförande under byggtiden.
  • Egenkontroll är viktig under alla stadier.
  • Kontrollplaner behövs både för utformning och för utförande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok