Svenskt Trä Logo

Stomme

Byggnadens stomme har en bärande eller stabiliserande funktion. Bjälklag, väggar, tak, knutpunkter och förband ingår i stommen.

Här behandlas först generella aspekter när det gäller stabiliserande system oavsett val av material samt övergripande aspekter på stommar i massivt trä. Därefter behandlas olika byggnadsdelar separat.

Bjälklag är byggnadens horisontella bärverk och ska dimensioneras för såväl horisontella som vertikala laster. Bjälklag delas in i olika typer efter den funktion de har. Här redovisas olika bjälklagstyper och deras principiella uppbyggnad. När det gäller väggar kan både ytter- och innerväggar vara antingen bärande eller icke bärande, det hänger samman med vilket statiskt system byggnaden har. Dagens ytterväggar är normalt bärande, men kan i vissa fall vara icke bärande. Även icke bärande väggar kan överföra vindlaster och därigenom ingår även de i byggnadens stomme.

Bärverket till en takkonstruktion av trä ska vara dimensionerat för att ta upp förekommande laster, såväl horisontella som vertikala, till exempel egentyngd, snölast och vindlast – var och en för sig eller i kombination. Bärverk kan vara balkar, fackverk, takstolar, ram- eller bågkonstruktioner. Här beskrivs hur en takkonstruktion av trä ska vara utformad för att på bästa sätt ta upp förekommande laster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok