Svenskt Trä Logo

Väggreglar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

I ett inledande skede av projekteringen kan det vara värdefullt att kunna välja preliminära dimensioner på bland annat väggreglar. Efter att de preliminära dimensionerna tagits fram sker sedvanlig kontroll av bärförmågan genom beräkningar.

Vanliga regeldimensioner i bärande väggar är 45x95, 45x120, 45x145, 45x170, 45x195 och 45x220 mm. Bärande innerväggar utförs normalt med reglar av 45x95 mm, men reglar av 45x120 och 45x145 mm förekommer ibland. Definitionsmässigt är de bredare dimensionerna inte reglar utan definieras som plankor. De benämns dock reglar i Träguiden.

För att konstruktionen ska uppfylla vissa säkerhetskrav sker dimensionering av bärande väggar i brottgränstillstånd. Funktionen säkerställs genom dimensionering i bruksgränstillstånd.

Preliminära dimensioner

 


Maximal husbredd och vanliga dimensioner på reglar i bärande väggar

Husbredd i meter. Konstruktionsvirke C14. Centrumavstånd 600 mm. Tungt tak (till exempel takpannor). Sadeltak, taklutning 27°, vilket ger största snölast. Dimensionerna på tvärsnitt avser reglarna i de bärande väggarna i bottenvåningen på tvåvånings trähus med fribärande takstol.


  Kapacitet (kN) Yttervägg Innervägg
Snözon Snözon
Dimension reglar stiltje
 vind huvudlast  snö huvudlast 1 1,5 2 2,5 3 4 1-4
45×95 12,9 - - - - - - - - 9,9
45×120 24,4 17 23 5,5 4,7 - - - - 19,1
45×145 39,1 35 42 12,9 11,2 9,8 8,7 7,7 6,3 >20
45×170 54,9 56 64 >20 18,8 16,5 14,8 12,9 10,7 >20

Tabell 1. Maximal husbredd med avseende på dimensioner på väggreglar, beräknat efter det svåraste lastfallet. De flesta andra lastfall är gynnsammare och därför visar tabellen värden som är på den "säkra" sidan.

Brottgränstillstånd

Vid dimensionering i brottgränstillståndet krävs att bärande konstruktioner ska ha betryggande säkerhet mot brott vid avsedd användning. Här anger Eurokoder och gällande EKS förutsättningar och metoder för att visa att kravet är uppfyllt. Eftersom risken för personskada vid brott i en byggnadsdel kan vara olika för byggnadsdelar med olika funktion ska en byggnadsdel hänföras till endera av säkerhetsklasserna 1, 2 eller 3, där säkerhetsklass 3 omfattar byggnadsdelar med de allvarligaste brottkonsekvenserna.

Säkerhetsklass 3 omfattar bärande väggar i byggnader där många personer vistas, om byggnaden har två eller flera våningsplan eller om den har stor spännvidd (> 15 m).

Säkerhetsklass 2 omfattar bärande väggar i de flesta andra byggnader. Bärande väggar i enbostadshus räknas normalt till denna säkerhetsklass.

Säkerhetsklass 1 omfattar icke bärande väggar. Infästningar av utfackningsväggar och horisontella väggreglar som är belägna högre än 3,5 m över markytan ska dock räknas till säkerhetsklass 2. Brandskyddskrav begränsade tidigare användningen av trä i det vertikala bärverket till byggnader med högst två våningsplan.

Brandskyddskraven enligt BBR (Boverkets Byggregler) är  neutrala med avseende på material. Det innebär att det inte finns någon begränsning när det gäller antal våningsplan vid användning av trä som stombyggnadsmaterial om övriga villkor uppfylls.

Bruksgränstillstånd

För dimensionering i bruksgränstillstånd anger eurokoder endast vilka lastkombinationer som ska kontrolleras, och vad kontrollen ska avse: dels permanent skada som inte innebär brott (lastkombination 8), dels tillfällig olägenhet (lastkombination 9). Vilka funktionskriterier som ska gälla får bedömas från fall till fall. Om inte annat visas vara riktigare kan ytterväggar dimensioneras så att utböjningen för frekvent lastkombination (tillfällig olägenhet) begränsas till 1/150-del av våningshöjden.

Avväxlingsbalkar över dörrar och fönster dimensioneras så att inte nedböjningen av karaktäristisk lastkombination ger upphov till permanent skada, till exempel att en fönsterruta spräcks. I praktiken innebär detta att nedböjningen bör vara högst 10–15 mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok