Svenskt Trä Logo

Riskvärdering i flervåningsbostadshus

Publicerad 2022-02-25

Uppdaterad 2022-07-12

Brandskyddsstrategin för en byggnad bör väljas med hänsyn till räddningstjänstens möjligheter till släckning, vilket slag av aktivt brandskydd som planeras och vilka möjligheter som finns för att begränsa spridningen av rök och brand.

Brandskyddsstrategin för en byggnad har naturligtvis inverkan på brandskyddsprojekteringen. Som stöd för projekteringen kan en indexmetod användas för att enkelt värdera brandrisker vid olika utformningar och i olika byggnader, särskilt i flervåningsbostadshus. En indexmetod för brandsäkerhet kan också användas av en fastighetsägare för att relativt snabbt kan få en uppfattning av det samlade beståndets brandskyddsnivåer och få ett underlag för prioriteringar av underhållsåtgärder.

Nedan beskrivs en generell indexmetod BSV-FB för riskvärdering i flervåningsbostadshus som utvecklats för svenska förhållanden. Metoden baseras på en tidigare värderingsmetod, FRIM-MAB som tagits fram genom ett nordiskt samarbete. BSV-FB bygger vidare på detta nordiska initiativ men är uppdaterat med avseende på bland annat nyare byggnadstekniker och senare byggnormers utformning. Den kan även användas för att bedöma brandsäkerheten ur perspektiven egendomsskydd och personskydd separat från varandra.

Indexmetoden bygger på att brandsäkerheten i en byggnad kan struktureras i nivåer, se Bild 1. Mål, strategier och parametrar ges vikter. De viktade betygen summeras och resulterar i ett enda index för byggnaden, se Tabell 1. I rapporten och i Excelfilen finns även motsvarande beräkning för delmålen personskydd respektive egendomsskydd. Förutsättningen är att byggnormens grundkrav är uppfyllda.

Användningen av BSV-FB resulterar i ett indexvärde som beskriver en relativ nivå för byggnadens brandskydd. Ett högre indexvärde betyder att byggnadens brandskydd är bättre jämfört med brandskyddet i en byggnad med lägre indexvärde.

Metoden finns beskriven i en rapport som du hittar här. För att göra en analys av en byggnads brandskydd finns även en Excelfil som genomför själva beräkningen, du hittar Excelfilen här.

BSV-FB tar bland annat hänsyn till aktivt och passivt brandskydd, säker utrymning samt underhåll. Totalt baseras bedömningen på 19 parametrar som alla påverkar brandskyddsnivån på något sätt.

Arbetsinsatsen för att bedöma en byggnads brandskyddsnivå bedöms vara några timmar.

Bild 1. Indexmetodens struktur och nivåer.

Tabell 1. Sammanfattande tabell för bedömning av byggnadens brandskyddsnivå.

Parameter Betyg Vikt Viktat betyg
P1 Ytskikt i bostaden   0,0477 0,00
P2 Fasta släcksystem   0,0738 0,00
P3 Brandsläckningsutrustning   0,0460 0,00
P4 Räddningstjänststyrka   0,0668 0,00
P5 Brandcellsindelning   0,0651 0,00
P6 Skydd mot brandspridning via hålrum i konstruktionen   0,0503 0,00
P7 Dörrar   0,0651 0,00
P8 Fönster   0,0349 0,00
P9 Fasad   0,0466 0,00
P10 Vind   0,0549 0,00
P11 Intilliggande byggnader   0,0312 0,00
P12 Brandgasventilation av utrymningsvägar   0,0611 0,00
P13 Detektionssystem   0,0569 0,00
P14 Larmsystem   0,0399 0,00
P15 Utrymningsvägar   0,0453 0,00
P16 Bärverkets brandskydd   0,0449 0,00
P17 Organisatoriskt brandskydd   0,0778 0,00
P18 Kanalsystem med mera   0,0559 0,00
P19 Fasta riskkällor och åtgärder för att förhindra brands uppkomst   0,0358 0,00
Summering av viktade betyg = Brandskyddsindex 0,00

 

Strukturen och de vikter som tilldelas målen, strategierna och parametrarna har bestämts med hjälp av fokusgrupper som bestått av experter inom området. Två fokusgrupper gjorde bedömningsarbetet parallellt och därefter gjordes en sammanvägning där det fanns skillnader mellan gruppernas bedömningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok