Svenskt Trä Logo

Riskvärdering i flervåningsbostadshus

Publicerad 2022-02-25

Brandskyddsstrategin för en byggnad bör väljas med hänsyn till räddningstjänstens möjligheter till släckning, vilket slag av aktivt brandskydd som planeras och vilka möjligheter som finns för att begränsa spridningen av rök och brand.

Brandskyddsstrategin har naturligtvis inverkan på brandskyddsprojekteringen. En indexmetod kan användas för att värdera brandrisker vid olika alternativ dimensionering och i olika byggnader, särskilt i flervåningsbostadshus.

Nedan beskrivs först en generell indexmetod FRIM-MAB för riskvärdering i flervåningsbostadshus som utvecklats på nordisk nivå.

En metod som även inkluderar egendomsskydd har även utvecklats. Rapporten finns tillgänglig på länken här. En enkel beräkningssnurra för att enkelt kunna använda metoden kommer att publiceras på denna sida inom kort.

Indexmetod för riskvärdering i flervåningsbostadshus

Indexmetoden FRIM-MAB ger en helhetsbild av brandsäkerheten. Den tar hänsyn till aktivt och passivt brandskydd, säker utrymning samt underhåll. Metoden kan användas för att rangordna brandsäkerheten i olika byggnader, särskilt flervånings bostadshus.

Indexmetoden bygger på att brandsäkerheten i en byggnad kan struktureras i nivåer, se Bild 1. Mål, strategier och parametrar ges vikter. De viktade betygen summeras och resulterar i ett enda index för byggnaden, se Tabell 1. Detta index kan jämföras med index för andra byggnader eller för att jämföra olika brandskyddsåtgärder. Förutsättningen är att byggnormens grundkrav är uppfyllda.

Bild 1. Indexmetodens struktur och nivåer.

Tabell 1. Sammanfattande tabell för riskvärdering av byggnader. Riskindex är 0–5.

Parameter Vikt Betyg Viktat betyg
P1 Ytskikt i lägenheter 0,0576    
P2 Släcksystem 0,0668    
P3 Räddningstjänst 0,0681    
P4 Brandcellsindelning 0,0666    
P5 Avskiljande konstruktioner 0,0675    
P6 Dörrar 0,0698    
P7 Fönster 0,0473    
P8 Fasader 0,0492    
P9 Vindar 0,0515    
P10 Närliggande byggnader 0,0396    
P11 Rökspridning 0,0609    
P12 Brandvarnare 0,0630    
P13 Larm 0,0512    
P14 Utrymningsvägar 0,0620    
P15 Bärande konstruktion 0,0630    
P16 Underhåll och information 0,0601    
P17 Ventilationssystem 0,0558    
Summa 1,0000    
Summa av viktade betyg  
Riskindex för byggnad (= 5 - Summa)  

 

Indexmetoden har utvecklats med hjälp av NFPAs metod för händelseträd (National Fire Protection Association i USA). Strukturen och de vikter som tilldelas målen, strategierna och parametrarna har bestämts genom så kallat Delphi-metod, en välprövad metod för att strukturera en expertgrupps åsikter. Fem experter (med bakgrund i dimensionering, provning, brandförsvar, försäkring och forskning) från fyra nordiska länder (Danmark, Finland, Norge och Sverige) det vill säga totalt 20 experter deltog.

Metodens repeterbarhet har studerats genom att fem ingenjörer har använt indexmetoden för att bedöma fyra byggnader. Deras betyg stämmer väl eller mycket väl överens. Metodens repeterbarhet är således god.

Vikter, betyg och parametrar

Parametrarna i indexmetoden defineras och betygssätts enligt information i Trätek rapport P0212053 (Karlsson B. Fire Risk Index Method for Multi-storey Apartment Buildings FRIM-MAB Version 2.0.). Där finns även underparametrar. Rapporten finns tillgänglig här

Utgångspunkten för betygen är data och information om varje enskild byggnad. Betygen för varje parameter sätts in i sluttabellen där de viktas och summeras. Riskindex för hela byggnaden kan sedan beräknas. Lågt riskindex betyder låg brandrisk och hög brandsäkerhet.

Jämförelse med kvantitativ metod för riskvärdering

Indexmetoden har jämförts med en standardmetod för riskvärdering QRA, Quantitative Risk Assessment. Båda metoderna rangordnar byggnaderna på ungefär samma sätt. Standardmetoden tar dock inte hänsyn till flera byggnadstekniska konstruktionslösningar. Indexmetoden har därför modifierats till att utesluta dessa faktorer och ett utrymningsindex har beräknats. Även detta utrymningsindex stämmer väl överens med standardmetoden, se Bild 2.

Indexmetoden är att föredra för byggare och konstruktörer. Den kräver ungefär en dags arbete av en ingenjör. Standardmetoden kräver en till två veckors arbete av en specialist.

Utvärdering av brandsäkerhet i fyra byggnader

Bild 2. Indexmetoden ger ungefär samma ranking av brandsäkerheten som en standardmetod (QRA) för riskvärdering. Utrymningsindex ger samma risknivå som indexmetoden. Fyra byggnader har utvärderats.

Nordisk tillämpning av indexmetoden

Indexmetoden har tillämpats på fyra flervåningshus i fyra nordiska länder. Byggnaderna beskrivs i Tabell 2 och resultat av tillämpningen i Tabell 3.

Tabell 2. Beskrivning av byggnaderna.

Byggnad Land Antal våningar Antal lägen­heter per våning Bärverk Trappor Fasad Sprinkler Brand­larm Under­håll
Casa Nova DK 3 2 Träregel Betong Brand­skyddat trä Nej Nej Nej
Wälludden SE 4 4 Träregel Träregel Trä, 20 % Nej Ja Ja
Einmoen NO 4 10 Träregel Betong Trä Ja Ja Ja
Viik FI 4 3 Träregel Träregel Trä, 90 % Ja Ja Ja

 

Tabell 3. Betyg och riskindex för byggnaderna.

Parameter Vikt Betyg (0–5)
    Casa Nova Wälludden Einmoen Viik
P1 Ytskikt i lägenheter 0,0576 5 5 5 5
P2 Släcksystem 0,0668 0 0 4 5
P3 Räddningstjänst 0,0681 4,06 4,06 3,15 5
P4 Brandcellsindelning 0,0666 3 3 3 3
P5 Avskiljande konstruktioner 0,0675 3,7 3,46 3,18 2,5
P6 Dörrar 0,0698 2,99 2,99 2,32 2,3
P7 Fönster 0,0473 2 0 2 0
P8 Fasader 0,0492 1,5 2,68 0,87 0,9
P9 Vindar 0,0515 5 3 2 3
P10 Närliggande byggnader 0,0396 3 3 2 2
P11 Rökspridning 0,0609 2 2 4 2
P12 Brandvarnare 0,0630 0 2 2 5
P13 Larm 0,0512 0 3 3 3
P14 Utrymningsvägar 0,0620 3,5 3,32 3,84 2,8
P15 Bärande konstruktion 0,0630 4,5 3,74 3,74 3,5
P16 Underhåll och information 0,0601 0 1,07 1,13 2,3
P17 Ventilationssystem 0,0558 4 5 2 0
Summa av viktade betyg 1,0000 2,61 2,8 2,84 2,89
Riskindex för byggnad
(= 5 - Summa)
2,39 2,2 2,16 2,11

 

Dessutom undersöktes byggnormerna i de fyra nordiska länderna för att fastställa kravnivåer till indexmetoden baserat på minimikrav för motsvarande byggnadsklass i varje lands byggregler. På detta sätt har man fastställt ett visst riktmärke för användare av indexmetoden, se Tabell 4.

Tabell 4. Minimikrav för riskindex enligt nordiska byggregler.

Minimikrav för motsvarande byggnadsklass i nationell byggnorm DK SE NO FI
Riskindex för byggnad (= 5 - Summa) 3,2 2,75 2,85 2,25

Bild 3. Genom att göra en riskvärdering med indexmetoden kan man väga brandsäkerheten hos olika byggnadsutformningar mot varandra.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan