Svenskt Trä Logo

Staket, plank och spaljé

Här visas exempel på hur staket, plank och spaljéer kan konstrueras för att få önskad funktion som avgränsning, insynsskydd eller vindskydd samt för att få god beständighet.

Konstruktionsexemplen visar dels ingående delar som stolpfundament, stolpar och reglar samt toppar och överliggare dels hur skärmar för olika användningsområden, väggspaljé och staket kan konstrueras.

Staket, plank och spaljéer finns på många ställen såväl i stad som på land. De är ofta markanta inslag i miljön, och deras utformning har stor betydelse för stads- och landskapsbilden.

En god beständighet för konstruktioner utomhus förutsätter samverkan mellan material, ytbehandling och konstruktivt träskydd. En viktig förutsättning för lång livslängd och minimalt underhåll är ett lämpligt fuktskydd.

Här visas exempel i bilder på hur utomhuskonstruktioner av trä kan utformas.

Stolpfundament i betongplint eller med bergförankring

Stolpar och reglar

Toppar och överliggare

Skärm, spaljé och staket

Bilder och referenser

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok