Svenskt Trä Logo

Byggnadsklasser och verksamhetsklasser

Publicerad 2021-12-10

Byggnader ska delas in i brandtekniska byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet:

 • Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov
 • Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov
 • Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov
 • Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov.

Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och byggnadens komplexitet.

De grundläggande brandskyddskraven på en byggnad hänförs till den brandtekniska byggnadsklassen. Vid klassindelningen ska hänsyn tas till faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna samt risken för personskador vid sammanstörtning av byggnaden. Kraven bestäms av:

 • Våningsantal
 • Byggnadsarea
 • Verksamhetsklass.

Entresolplan räknas som ett eget våningsplan om arean för entresolplanet utgör > 50 % av golvarean på underliggande plan. Dock får entresolens area inte överstiga 100 m2 i en Br1- eller Br2-byggnad eller 200 m2 i en Br3-byggnad. För en Br3-byggnad anges dock undantag som tillåter en entresolarea på 500 m2 för ett lager eller industriverksamhet.

Följande byggnader bör utföras i de olika byggnadsklasserna:

Br0

 • Byggnader med > 16 våningsplan
 • Större byggnader i verksamhetsklass 5C
 • Utrymmen i verksamhetsklass 5D, det vill säga lokaler med inlåsta personer
 • Byggnader med vissa typer av samlingslokaler.

Br1

 • Byggnader med 3 eller flera våningsplan (småhus i tre våningar utförs i klass Br2)
 • Byggnader med 2 våningsplan som inrymmer samlingslokal, såvida inte hela samlingslokalen är belägen i markplanet, hotell eller pensionat, vårdanläggning, elevhem eller dylikt, särskilt boende för personer med vårdbehov.

Br2

 • Byggnader med 2 våningsplan som har en byggnadsarea som är större än 200 m2 och som inte delas upp i enheter av högst denna storlek genom brandväggar i lägst klass REI 60-M
 • Byggnader med 2 våningsplan som inrymmer fler än 2 bostadslägenheter och har bostads- eller arbetsrum i vindsplanet
 • Byggnader med 2 våningsplan som inrymmer en samlingslokal om hela samlingslokalen är belägen i markplanet
 • Byggnader med 1 våningsplan som inrymmer en samlingslokal Vk2C och > 600 personer om hela samlingslokalen är belägen i markplanet. Alternativt om lokalen är belägen under markplanet och inrymmer > 300 personer
 • Byggnader med 1 våningsplan som inrymmer särskilt boende för personer med vårdbehov, vårdanläggning.

Br3

 • Byggnad som inte utförs i klass Br0, Br1 eller Br2.

Byggnadsklasser
Bild 1. Brandteknisk byggnadsklass beror främst på antalet våningsplan.

Verksamhetsklasser

Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i verksamhetsklasser (Vk). Verksamhetsklasserna är nya och infördes med BBR 19:2012.

Indelningen beror på:

 • i vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter
 • om personerna till största delen kan utrymma på egen hand
 • om personerna kan förväntas vara vakna, samt
 • om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.

Samma byggnad kan delas in i flera verksamhetsklasser.

Tabell 1. Verksamhetsklasser, Vk

Verksamhetsklass Personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter Personerna kan till största delen utrymma på egen hand Personerna kan förväntas vara vakna Exempel på verksamhet
Vk 1 Ja Ja Ja Industri, kontor
Vk 2A Nej Ja Ja Lokaler < 150 personer
Vk 2B Nej Ja Ja Samlingslokaler
> 150 personer
Vk 2C Nej Ja Ja Samlingslokaler
> 150 personer
+ alkoholservering
Vk 3 Ja Ja Nej Bostäder i flerbostadhus och småhus, familjedaghem, seniorboende, trygghetsboende
Vk 4 Nej Ja Nej Hotell, vandrarhem, korttidsboende
Vk 5A - Nej Nej Förskolor, fritidshem
Vk 5B - Nej Nej Särskilt boende för personer med vårdbehov
Vk 5C - Nej Nej Vårdanläggningar
Vk 5D - - - Fängelser, häkten
Vk 6 - Nej Nej Pappersindustri, textilindustri

 

Vk 1 Industribyggnader, lager, kontor

Vk 1 omfattar utrymmen där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna.

Vk 2 Samlingslokaler

Vk 2 omfattar samlingslokaler och andra lokaler där det vistas personer som inte kan förväntas vara vakna. Med en samlingslokal avses varje lokal eller varje grupp av lokaler inom en brandcell som är avsedd för ett större antal personer.

För klasser Vk 2A, Vk 2B och Vk 2C se Tabell 1.

Vk 3 Bostäder

Vk 3 omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna.

Vk 3 delas in i underklasserna Vk 3A och Vk 3B där Vk 3a är vanliga bostadslägenheter såsom bostäder i flerbostadshus och småhus, trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande medan Vk 3B är gemensamhetsboende så som hem för vård och boende (HVB), hem för ensamkommande flyktingbarn och liknande.

Vk 4 Hotell

Vk 4 omfattar utrymmen där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna.

Vk 5 Vårdmiljöer

Vk 5 omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet.

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D:

 • Vk 5A omfattar utrymmen enbart avsedda för daglig verksamhet och som uppfyller föreskriftens första stycke.
 • Vk 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer (med fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens).
 • Vk 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Vk 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta.

Vk 6 Industri

Vk 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få mycket snabba och omfattande förlopp.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok