Svenskt Trä Logo

Temporär stagning av limträstommar

Publicerad 2018-07-11

Från det att montaget av det första limträelementet startar tills det att det permanenta stabiliseringssystemet är färdigmonterat krävs temporär stagning av limträstommen. Detta innebär att det kan variera hur omfattande den temporära stagningen är och hur länge den måste sitta kvar.

Temporär stagning har flera uppgifter och den ska klara varierande laster allt eftersom montaget fortgår:

  • Stagningen ska se till så att enskilda element fixeras rätt, såväl vad gäller plats, riktning som rakhet.
  • Stagningen ska vara så dimensionerad och utförd att den klarar de laster som byggnaden utsätts för under uppförandefasen. Här är det last på de enskilda limträelementen men också laster som angriper andra byggelement i byggnaden innan den permanenta stabiliseringen är komplett.
  • Stagningen ska utföras så att den inte försvårar montaget av stomkompletteringar, tak- och väggåsar, bärande plåt etcetera. Man ska alltså inte behöva demontera delar av den temporära stagningen för att kunna montera sådana byggelement.

Temporär stagning vid montage av limträstomme.
Temporär stagning vid montage av limträstomme.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok