Svenskt Trä Logo

Byggplatstoleranser för limträstommar – krav

Publicerad 2018-08-23

Toleranser vid montage av limträ bör uppfylla de krav som anges i gällande AMA Hus. Byggplatstoleranser är enligt AMA Hus det slutliga kravet sedan toleranskraven på tillverkning, utsättning och montage sammanvägts. I RA Hus finns råd och anvisningar för den som ska upprätta en montageplan eller en montagebeskrivning.

Det gäller att ställa krav på att grundentreprenören håller toleranserna för grundkonstruktionen och att de mäts in innan montage av en limträstomme kan påbörjas. Limträelement är mycket noggrant tillverkade och håller sina tillverkningstoleranser väl. Beslag som används till förband mellan limträelement är ofta enkla, men de kan i regel inte användas för att justera fel förorsakade av dåligt utförda anslutningar.

Vid limträmontage är det viktigt att minimera snedställning, som orsakar oönskade bestående laster i konstruktionen. Därför är det viktigt att vara noga med att limträpelare och -balkar monteras enligt ritning. Limträpelare ska vara lodräta och limträbalkar ska inte luta i sidled, om inget annat anges.

Önskar byggherren snävare toleranskrav än AMA Hus, kan projektören skriva in detta i handlingarna för det specifika projektet. Det rekommenderas att fortlöpande kontrollera toleranserna under hela montageskedet samt att grundkonstruktionen och placering av ingjutningsgods utförs med en noggrannhet som stämmer överens med vad limträstommen kräver.

Ingjutningsgods och upplag måste vara inmätta och avvikelser protokollförda när det gäller läge, nivå och planhet. Avvikelser som är större än godkända toleranser ska justeras innan limträmontaget påbörjas. Slutligt inmätningsprotokoll ska överlämnas till entreprenören för limträmontaget.

Limträelementens läge, rakhet och lodställning kontrolleras lämpligen under montaget med hjälp av ett laserinstrument, totalstation eller teodolit. För mindre byggnader kan det räcka med ett bra vattenpass.

För att underlätta att få limträmontaget inom ramen för givna måttoleranser, är det en fördel om man startar montaget av limträstommen där den permanenta stabiliseringen ska vara. Kan man montera de permanenta vindkryssen eller strävorna i ett tidigt skede, får man ett bättre utgångsläge för det fortsatta montaget.

Varje stomlinje måste stagas för sig genom så kallad kolvning, det vill säga montage av tryckstag mot den första stabiliserade linjen för att erhålla såväl rätt läge som rakhet.

AMA Hus 18 och RA Hus 18
AMA Hus 18 och RA Hus 18
Allmän Material- och arbetsbeskrivning, AMA, är en serie av referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader. AMA beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten i byggproduktion.

Snedställd limträkonstruktion.
Figur 3.10 Snedställd limträkonstruktion.
Egenvikt, nyttig last och snölast orsakar en oönskad horisontallast i limträkonstruktionen.
a) Exempel på lutande limträpelare och limträbalk.
b) Exempel på lutande limträpelare och lodrät limträbalk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok